TTÜ Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi haldusjuhtimise valdkonnas kaitstud magistritööd

Jrk. Magistrant Juhendaja  Teema
    1995  
1 Heli Pukk Marje Pavelson, professor Eluaseme turu kujunemine ja eluaseme poliitika
    1996  
1 Rikson Liia Eedo Kalle, professor  
2 Tiina Luberg Marje Pavelson, professor  
3 Maria Alajõe M. Lumiste, professor  
    1997  
1 Leo Aadel Maksim Saat, professor Eesti ettevõtluse diplomaatiline integreerumine rahvusvahelise ettevõtlusega
2 Siiri Lahe Marje Pavelson, professor Naised muutuval tööturul. Eesti naiste olukord ja probleemid
3 Rünno Lumiste Mati Raudjärv, dotsent Eesti tööstuse innovatsioonisüsteemi väljaarendamine
    1998  
1 Sulev Alajõe Väino Rajangu, professor Haridussüsteemi täiustamise võimalused Eestis
2 Epp Maaten Sulev Mäeltsemees, professor Kohalikud eelarved ja rahanduslik detsentraliseerimine
3 Jaan Tedder  Väino Rajangu, professor Sisekontroll ja tema tõhustamise võimalused valitsusadministratsioonis
4 Anneli Rannamees Mare Teichmann, professor Töömotivatsioon kohalikus omavalitsuses
    1999  
1 Arvi Altmäe  Väino Rajangu, professor Rakenduskõrghariduse juurutamine ja korraldus Eestis
2 Udo Meriste  Väino Rajangu, professor Rakenduskõrgkooli kui teabeettevõtte juhtimine ja arendamine
3 Mati Murd Sulev Mäeltsemees, professor Haldusreformi arengusuunad kohaliku omavalitsuse tasandil Kohtla- Järve linna näitel
4 Arvi Kuura  Väino Rajangu, professor Projektimeetodi kasutamine Eesti avalikus sektoris
5 Mai Luuk  Marje Pavelson, professor Koolitus ja toimetulek tööturul
6 Ahto Eesmäe Matti Raudjärv, dotsent Kinnisvaramaksu kehtestamise teoreetilised ja praktilised põhimõtted Eesti Vabariigis
7 Agu Uudelepp  Mare Teichmann, professor Üliõpilaskonna poliitilised hoiakud eesti Riigikogu IX koosseisu valimiste ajal
8 Leho Lilleorg Väino Rajangu, professor Kutsehariduse riikliku õppekava hindamise aluste väljatöötamine
9 Valev Reinhold  Väino Rajangu, professor Logistika ja Eesti riigi sadamate konkurentsivõime tõstmine
10 Liina Randmann Mare Teichmann, professor Eesti lapsinvaliididega perede elukvaliteet
11 Lembit Suvi Väino Rajangu, professor Vallad kui Eesti maaelu regionaalsed indikaatorid
12 Sulev Liivik  Sulev Mäeltsemees, professor Kohaliku omavalitsuse haldusterritoriaalse reformi sotsiaalmajanduslikud aspektid
13 Eve Altrov Mare Teichmann, professor Mitteeestlaste valmisolek integratsiooniks Vasalemma vallas
14 Kersti Maurer  Sulev Mäeltsemees, professor Kohalike omavalitsuste laenupoliitika soovitusi Eestis rakendamiseks välisriikide näidetel
15 Kairi Kübarsepp Jüri Tanner, Ph.D Avalik-õigusliku ülikooli strateegia ja juhtimine muutuvas keskkonnas
16 Kalle Vana  Väino Rajangu, professor Soovituste väljatöötamine riikliku kvalifikatsioonisüsteemi loomiseks ja rakendamiseks
17 Tea Haaviste,  Aita Tammeraid, dotsent Käibemaks Eestis ja selle harmoneerimine Euroopa Liidu nõuetega
18 Kristi Joamets Ants Kukrus, professor Teenistussuhete lõpetamine avalikus halduses teenistujatst sõltumatutel asjaoludel (Haldusõiguslikke küsimusi)
19 Sünne Püss  Kaie Kerem, professor Eesti finantsvoogude maatriksi koostamine ja rakendamine majandusanalüüsis
20 Kaidi Husu Ann Vihalem, dotsent Eesti rõivaturg ja rõivatoodangu väljavedu
21 Tarmo Karma Aita Tammeraid, dotsent Riski kindlustused ja nende maandamise võimalused (Leks Varakindlustuse AS näitel)
    2000  
1 Ülle Lõhmus  Mare Teichmann, professor Kohaliku omavalitsuse ametiasutuse kujunemise võimalused pidevalt arenevaks avaliku sektori organisatsiooniks (Tallinna Linnakantselei näitel)
2 Kristel Oitmaa  Sulev Mäeltsemees, professor Väike ja keskmise suurusega ettevõtete riikliku toetamise vajalikkus
3 Ly Kukk  Viktoria Umborg, dotsent Ekvivalentsiprobleemid saksa-eesti kohaliku omavalitsuse oskussõnade võrdlemisel
4 Aase Sammelselg  J. Raidla, Ph.D, õiguskandidaat Kohtuhaldus
    2001  
1 Andrus Ümarik  Ülo Kaevats, professor Avaliku halduse asutuse funktsioonide üleandmine välisele partnerile
2 Rein Hallik  Sulev Mäeltsemees, professor Kohaliku omavalitsuse üksus avaliku halduse teostajana ning tema tulubaasi kujundamise alused kodanikkonna taastootmisest ja kohaliku elu edendamisest lähtuvalt
3 Mikk Lõhmus Sulev Mäeltsemees, professor Detsentraliseeritud halduskorralduse mudel kohaliku omavalitsuse üksuses
4 Indrek Eensaar  Sulev Mäeltsemees, professor Eesti regionaalne juhtimine ja selle täiustamise suundi (Euroopa riikide kogemuste alusel)
5 Illar Tõnisson  Sulev Mäeltsemees, professor Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja selle täiustamise võimalusi Eestis
6 Ilmar Tomusk  Ülo Kaevats, professor Eurointegratsioon ja Eesti keelepoliitika
7 Külli Koort  Aare Laanemäe, dotsent Siseaudit Eesti avalius halduses
8 Elina Kress  Ilmo Saulepp, dotsent Eesti politsei töö tõhustamise võimalused rahvusvahelise politseikoostöö abil
9 Janne Parri  Väino Rajangu, professor Eesti kutseõppeasutuste tulemuslikkuse hindamise kriteeriumide väljatöötamine
10 Anu Paidre  Arno Almann, professor Noorsootöö mudel Eesti avaliku halduse organisatsioonis
11 Marge Kõive  Olav Aarna, professor Koolitusvajaduse prognoosimise põhimõtted Eestis
12 Kätlin Kõverik  Väino Rajangu, professor Rahvusvähemuste integratsioon Eesti ühiskonnas muukeelse üldhariduskooli näitel
13 Ott Pärna  Väino Rajangu, professor Ettevõtete innovatiivsuse uurimine Eestis
14 Kai Helm Jaanus Kiili, dotsent Eesti-Taani keskkonnaprojektide tulemuslikkusest
15 Vivian Hallik Mare Teichmann, professor Läänemaa õpetajate elukvaliteet ja võimalusi selle parandamiseks
    2002  
1 Kairit Peterson Toivo Kitvel, dotsent Eesti avaliku sektori sisekontrollisüsteemi täiustamise võimalused tulemusjuhtimise põhimõtetest lähtuvalt
2 Laura Vaik Arno Almann, õigusteaduste doktor Eesti riigiametnike materiaalse vastutuse mudeli rakenduslikud probleemid
3 Raul Ratasep Väino Rajangu, professor Juhtimissüsteemide integreerimisest Eesti lennunduses
4 Liina Rändvee Leo Aadel, MPA Valitud võimalusi ravimite kulu kontrolli meetmete parandamiseks Eestis

Last Updated on 03.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee