TPÜ psühholoogia osakonnas kaitstud bakalaureusetööd 2002

Jrk. NIMI PEALKIRI JUHENDAJA
1 Ambos Kaidi Subjektiivset heaolu mõjutavad tegurid T. Niit
2 Sepp Kärolin Seksuaalsus ja kehaskeem A. Pulver
3 Aug Helena Inimtihedus, privaatsus ja tunnetatud kontroll ühiselamus T. Niit
4 Rosenblad Yngve Lemmikpaigad ja keskkondlik eneseregulatsioon: lastekodu- ja tavanoorukite võrdlus T. Niit
5 Bernhardt Triin Sotsiaalmajandusliku olukorra mõju tervisele. Üliõpilasuuring E. Rüütel
6 Ernesaks Anne-Mari Töösooritust mõjutavad tegurid tootmisettevõttes- uurimus ühe organisatsiooni näitel K. Liik
7 Kaldmets Aivi Tööga rahulolu seosed töö omaduste ja tööle pühendumisega T. Niit
8 Sõrmus Hettel Enesehinnangu, kontrollkeskme ja toimetulekuvõtete omavahelised seosed keskkooliõpilastel K. Kullasepp
9 Koel Lauri Toitumispsühholoogiast ja koolitoidu hindamisest kooliõpilaste poolt V. Kolga
10 Noormägi Katrin Kehaskeem ja isiksuse omadused A. Pulver
11 Laud Kristel Töökontrollkeskme seos transformatsionaalse juhtimisstiiliga ja tööga rahulolu sisemiste ning välimiste aspektidega K. Liik
12 Maksimov Eveli Õpilaste ja nende vanemate suhtumine haridusse- soolised ja ealised erinevused Ene Pill
13 Källo Helen Väärtuste mõju keskkondlikele hoiakutele T. Niit
14 Olumets Pille Mitteverbaalse komponendi osa reklaamis, uuritud ruumiliselt kvanditud kujundite meetodil T. Bachmann
15 Sirts Risto Virtuaalse reaalsuse taju V. Kolga
16 Sepp Kristina Emotsioonide väljenduslikkus ja seda mõjutavad tegurid A. Pulver
17 Soosaar Sigrid Ennastkehtestav käitumine ja selle seosed enesehinnangu, tulevikuootuste ning eluga rahuloluga T. Niit
18 Rosenvald-Ergma Evelin Kasvukeskkonna seos tervise ja tervisekäitumisega teismelises eas lastekodulaste puhul E. Rüütel
19 Vahopski Kannike Seotuse mõju kohanemisele A. Pulver
20 Oja Andra Kiirendusefekt visuaalse objekti tajumisel: eksperimentaalne uurimus T. Bachmann
21 Talts Eva-Maria Eelpuberteediealiste tütarlaste kehaimidž kehakujuga rahulolu aspektist E. Rüütel
22 Tartu Kadi Kliendi rahulolu mõjutegurid finantsorganisatsiooni näitel K. Liik
23 Troost Kadri Vaimne võimekus ja mõistete struktuur: võrdlus skisofreeniapatsientide ja tervete vahel A. Toomela
24 Varrak Kaire Funktsionaalne ja düsfunktsionaalne impulsiivsus ning selle seosed agressiivsuse, enesehinnangu, ja rahuloluga A. Pulver

Last Updated on 12.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee