Sissejuhatus

Oma igapäevatöös puutuvad sotsiaalteadlased sageli kokku kvantitatiivse mitmemõõtmelise analüüsiga. Ei ole harvad juhud, kui arvudest ja matemaatikast võõrdunud humanitaar istub nõutult, statistiliste andmeanalüüsi meetoditega saadud tulemused pihus ning küsib endalt ikka ja jälle – olen ma neist õigesti aru saanud? Tunnustevaheliste seoste struktuuris üks raskemini mõistetavaid mustreid tekib mitme tunnuse koosmõjust ülejäänud tunnustele. Käesolev töö käsitlebki tõlgendustes sageli vaid retoorilisena kasutatud termini 'koosmõju' interpreteerimist. Koosmõju käsitlevatest andmeanalüüsimeetoditest on vaatluse alla võetud sotsiaalteadustes hästi rakendatavad dispersioonanalüüs ja loglineaarne analüüs. Töö koosneb neljast sisulisest osast. Pärast probleemi selgitamist tuuakse teises peatükis näiteid koosmõju käsitlustest statistilise andmeanalüüsi õpikutes. Kolmandas peatükis antakse lühiülevaade dispersioonanalüüsist ja loglineaarsest analüüsist. Neljas ja kõige mahukam käesoleva töö osa sisaldab endas reaalsetel sotsiaalteaduslikel andmetel põhinevate andmestike alusel näiteid koosmõju interpreteerimisest. Töö koostamisel on kasutatud nii matemaatikutele kui ka sotsiaalteadlastele mõeldud mitmemõõtmelist andmeanalüüsi puudutavaid väljaandeid. Kasutatud andmestikud pärinevad Eesti Sotsiaalteaduslikust Andmearhiivist.

Terve tekst (kokku zipitud)