Sissejuhatus

 

Käesolev diplomitöö käsitleb erinevate kirikute ja kogudustega liitumist Eestis viimaste aastate jooksul. 1980-ndate lõpul ja 1990-ndate alguses aset leidnud poliitilised sündmused on kaasa toonud muutusi ka meie kirikuelus - ühelt poolt on elavnenud meie maal traditsiooniliste kirikute tegevus, teiselt poolt on Eestisse tulnud ja tulemas terve hulk meile seni tundmatuid nn. "uusreligioosseid" liikumisi. Seega võib öelda, et sellelaadilistele uurimustele on olemas sotsiaalne tellimus, kuna ühiskonnas on tekkinud ka esimesi probleeme selliste gruppidega.

 

Meie uurimus käsitleb eelkõige formaalset liitumist, mille teoreetilist poolt me püüame seletada läbi erinevate pöördumisteooriate oma töö esimese osas. Liitumine on üks religioosse pöördumise kui isiksusega toimuva muutuse üks nähtavaid kajastusi. Pöördumise uurimine on sotsiooloogilisest aspektist äärmiselt uus lähenemisviis (sellega on tegeletud alles 1970 -ndate keskelt) ja erinevad teoreetikud on vastuolulistel seisukohtadel, teema senine käsitlus on seega üsna laialivalguv.

Sotsioloogiline pöördumise mõiste käsitleb maailmavaate, "mina"- pildi, sotsiaalse identiteedi ja elupraktika muutust ning suhtlusgrupi ja formaalse liikmeksoleku vahetumist.

 

Töö teises osas on vaadeldud religioosset arengut Eestis läbi meie traditsioonilise rahvakiriku (elanikkonna enamuse kirik) - Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku - liitumist käsitleva statistika. Piltlikustamise huvides oleme neid andmeid võrrelnud Saksamaa uute liidumaade (endise SDV) vastavate andmetega, eelkõige seetõttu, et sealsed poliitilised arengud viimase 50 aasta jooksul on sarnased meie omadele ning ka seal on rahvakirikuks luterlik kirik. Samuti oleme me teises osas paari sõnaga tutvustanud uuritavaid kirikuid ning toonud ära mõningaid arvandmeid nende liikmeskonna kohta.

 

Töö kolmanda, empiirilise osa, kirjutasime Tartus ajavahemikul 1994. aasta oktoober - 1995. aasta veebruar läbi viidud ankeetküsitluse põhjal.

Käesoleva kirikutega liitumist käsitleva diplomitöö raames läbiviidud empiiriline uurimus puudutab erinevate konfessioonidega liitumist Eestis viimaste aastate jooksul. Küsitluse viisime läbi seitsme kiriku liikmete seas. Soovisime teada, miks küsitletavad on liitunud oma kogudusega. Lähtudes meie uurimuse kirjeldavast ning formulatiivsest iseloomust, on meie eesmärgiks esitada tulemused hüpoteesidena, millest oleks omakorda hea lähtuda antud teema edasisel uurimisel.

 

Käesoleva uurimuse läbiviimisel osutatud igakülgse abi eest täname kaasjuhendajat prof. Paul Kenkmanni, Rein Murakat, Jüri Saarniitu.

Täname prof.dr. Detlef Pollack'it Leipzigi Ülikooli teoloogiateaduskonnast, prof. dr. Hartmann Tyrell'i Bielefeldi Ülikoolist, prof. dr. Stefan Hradil'it Mainzi Johannes. Gutenbergi - nimelisest Ülikoolist, prof. dr. Gerhard Schmied'i saadetud kirjanduse eest, Eesti Kirikute Nõukogu ja praost Tiit Salumäed ning kõiki inimesi uuritavatest kirikutest, kes meile koha peal nõu ja jõuga abiks olid

 

Töö on kirjutatud Liina Laasi ja Anu Rentel'i poolt 1995 aastal.

 

Terve tekst