Kooliõpikud sotsialisatsiooniväljal

 

Väitekiri keskendub ühelt poolt sotsio-kultuuriliste muutuste ja õpikudiskursuse muutuste vahelistele seostele ning teiselt poolt kooliõpikute rollile sotsialisatsiooniprotsessis. Väitekirja põhiseisukohad ja –järeldused on järgmised: (1) Kooliõpikute läbi toimuv sotsialiseerumine on keeruline interaktiivne protsess, mis sõltub paljudest teguritest nagu õpilaste kogemused, varem väljakujunenud uskumused ja hoiakud, sotsiaalne tagapõhi, diskursiivsed kogukonnad, milles õpilased osalevad, teiste mõjurite olemasolu ja koosmõju sotsialisatsiooniväljal jne. (2) Õpikudiskursuse omadused sõltuvad õpiku autori sotsiaalse ja ideoloogilise positsiooni ning sotsio-poliitilise ja diskursiivse korra jäikuse ja stabiilsuse koosmõjust. (3) Õpilaste ja õpikute interaktsiooni läbi toimuv sotsialiseerumine on “läbirääkimisprotsess” kahe osalist toimejõudu omava mõjuri vahel. Õpikute sotsialiseerivat toimejõudu piiravad õpilaste pidevalt arenevad kriitilise lugemise oskused; õpilaste tõlgendavat toimejõudu piirab õpikutekstide suletus ja institutsionaalne autoriteet. Väitekirjas vaatluse all olnud kodanikuõpetuse õpik täitis mõningast rolli poliitilise informatsiooni edastamisel õpilastele, eeskätt vene kooli õppuritele. Kodanikuõpetuse õpiku osa õpilaste poliitiliste orientatsioonide ja hoiakute kujunemisel jäi suhteliselt tagasihoidlikuks.