Sotsiaalpoliitika õppetooli 2003 aasta bakalaureusetööd
Jrk. NIMI TEEMA Juhendaja
1 Agnes Alvela Tütarlaste suguelu alustamise tingimused Eestis Dagmar Kutsar
2 Kait Arenberg Vangla töötaja ja kinnipeetava vahelise interaktsiooni konstrueerimine Pärnu Vangla näitel Judit Strömpl
3 Kadri Avandi Muusikateraapia vaimupuudega inimestele Eestis, selle perspektiiv Dagmar Kutsar, A.Pehk
4 Natalja Bussarova Uimastipreventsiooni korraldamine Narva linnas kolmanda sektori tegevuse näitel Dagmar Kutsar
5 Kadri Eenraid Psüühilise erivajadusega inimeste psühhosotsiaalne rehabilitatsioon Pärnu linnas ja maakonnas Judit Strömpl
6 Reelika Hulkko Noorsootöö korraldamine taasiseseisvunud Eesti Vabariigis Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse näitel Riina Kiik
7 Juri Ignašov Perekonna, eakaaslaste, kooli ja informeerituse roll noorte uimastite tarbimisel Dagmar Kutsar
8 Ester Kaasik Toetatud töökohad psüühiliste erivajadustega inimestele ja selle osa psühhiaatrilises rehabilitatsioonis Judit Strömpl
9 Klarika Kallikorm Vanglast vabanenute tööhõive võimalused Dagmar Kutsar
10 Juta Kamp Hüperaktiivne laps kui sotsiaaltöö sihtrühm Dagmar Kutsar
11 Agur Karukäpp Pensionisüsteemi kriis tänapäeval ning selle reformimine Eesti näitel Jüri Kõre
12 Helbe Karukäpp Psüühilise erivajadusega täiskasvanute majutusega seotud teenused Eestis Riina Kiik
13 Andrei Katsuba Riigi ja kolmanda sektori vahekord Riina Kiik,Valdar Parve
14 Margit Kürsa Viljandi linna eakate toimetuleku ressursid ja nende seosed isiksusega Riina Kiik
15 Katri Lamesoo Prostitutsiooni meediadiskursus Anu Laas
16 Maire Linnas Kodutus kui sotsiaalne probleem - põhjusi ja seletusi Tartu linna täisealiste kodutute näitel Dagmar Kutsar
17 Piret Lintnermann Homoseksuaalsete inimeste olukord Eestis Dagmar Kutsar
18 Aleksander Ljudvig Kolmanda sektori roll pikaajalise tööpuuduse leevendamises Narvas Jüri Kõre
19 Külli Luuk Noored poliitikud Eesti sotsiaalpoliitikas Mare Ainsaar
20 Merli Mendelman Eluaseme- ja koduteenused Tartu linnas Gabriel Tavits, Dagmar Kutsar
21 Anu Mikson Genogrammi ja keskkonnakaardi kasutamisest sotsiaalpedagoogilises töös kolme lastekodu näitel Marju Selg
22 Helina Mänd Vabatahtlikud Tartu linnas Riina Kiik
23 Erika Nõmm Tori valla spetsialistide visioon laste, noorte ja perekondade probleemidest ja nende lahendamise teedest Marju Selg
24 Evelin Orav Sotsiaaltöö konstrueerimine taastatud Eesti Vabariigi Pärnumaa omavalitsustes Judit Strömpl
25 Maria Orešina Vene keelt rääkivate noorte tulevikuvisioonid gümnaasiumi lõpetamise eel Dagmar Kutsar
26 Lemme Palmet Puuetega inimeste vajadus toetatud töölerakendumise järele Astangu Kutse-rehabilitatsiooni Keskuse lõpetanute näitel Dagmar Kutsar
27 Marika Paris Toimetulekutoetuse määramine Tartu linnas: spetsialistide arvamus Gabriel Tavits, Marju Selg
28 Merike Petersoo Emotsionaalselt kurnavat tööd tegevate spetsialistide toimetulekumehhanismid Marju Selg
29 Triin Ploomipuu Mittetulundusühingute koostöö Tartu linnas lastekaitsega tegelevate organisatsioonide näitel Riina Kiik
30 Ruslan Prohhorenko Kodutute sotsiaalne rehabilitatsioon Narva linnas Jüri Kõre
31 Maris Puurmann Kogukonna tugevus, eneseabi suutlikkus ja selle toetamise võimalused Vormsi saare kogukonna näitel Riina Kiik
32 Kerstin Rei Päevakeskuse funktsioon Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse I Päevakeskuse näitel Reeli Sirotkina
33 Merelle Zeiger Baltimaade tööpoliitika areng integreerumisel Euroopa Liitu Raul Eamets
34 Hilka Tamme Noorsootöö korraldus Viljandi linnas Riina Kiik
35 Lilia Tatõrža Eesti noorte uimastitarbimine uuringu "ESPAD"-i (1995, 1999) põhjal Dagmar Kutsar
36 Pille Teder Alaealiste komisjoni töö efektiivsus Judit Strömpl
37 Marin Terep Tallinna eakate hoolekandes toimiv kogukonnatöö Riina Kiik
38 Tiia-Triin Truusa Õiglus ja tervishoiureformid: Kättesaadavuse analüüs Eesti Perearstireformi näitel Jüri Kõre
39 Diana Türna Toimetulekutoetuse retsipientide koosseis ning selle kujunemist mõjutanud tegurid aastatel 2000-2002 Tartu linnas Riina Kiik
40 Viire Vaab HIV - positiivsete narkomaanidest kinnipeetavate probleemidest vanglas ja vanglast vabanemisel Jüri Kõre, J.Veimer
Last Updated on 16.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee