TÜ Sotsiaalteaduskonna sotsioloogia bakalaureusetööd 2003
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Marju Aas Sallivus kui liberalistlik juhtmõiste: pragmaatiline, põhimõtteline või arenguline lähenemine? Margit Sutrop
2 Helen Biin Vanemaealiste suitsiidide dünaamika ja riskifaktorid Airi Värnik
3 Eerik Hanni Haridussüsteemist tööturule siirdumise probleemid 2002.a. kutsekooli lõpetanud töötuks jäänute näitel Rein Murakas, Jüri Kõre
4 Mari Järvis Eesti elanikkonna väärtusorientatsioonid ja nende seos elulaadiga Marju Lauristin
5 Helen Kalberg Töösoorituse hindamine Rein Murakas, Raivo Valk
6 Marre Karu Sotsiaaldemograafiliste tunnuste mõju Eesti eakate heaoluressursside tasemele Mare Ainsaar
7 Ülle Kukk Poliitiline retoorika soolise võrdõiguslikkuse diskursuses: Riigikogu stenogrammide näitel Anu Laas
8 Arno Kõressaar Vaesuse strukturaalsed riskid siirdeühiskondades Balti riikides Avo Trumm
9 Ave Lauringson Tööorganisatsioone prognoosivadfaktorid  1983.a. keskkoolilõpetajate näitel Andu Rämmer
10 Kärt Mae Keskkonnariskid - empiirilised riskiuuringud  Ulrich Becki riskiühiskonna teooria kontekstis Leif Kalev
11 Märt Masso Inim- ja sotsiaalne kapital: perekond kui mõjutegur Avo Trumm
12 Katrin Oja Ajude äravool ja asukohamaale kinnistumine USA näitel Dagmar Kutsar
13 Janek Ote Kutseharidus kutseõppurite ja ettevõtjate arvamustes Lääne-Virumaa ja Tartu näitel Rein Murakas
14 Eva Pruusapuu Töötajate rahulolu organisatsioonis Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel Dagmar Kutsar
15 Andra Reinomägi Sissetulekud Eesti ühiskonna siirdeprotsessi peegeldajana kahe põlvkonna näitel Rein Murakas
16 Piret Tikva Tööga rahulolu Anu Laas
Last Updated on 29.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee