TÜ Psühholoogiaosakonna 2003 aasta bakalaureusetööd
  NIMI TEEMA  Juhendaja
1 ANTJE, Riina Traumaatilise kogemuse seos toimetulekustiilidega Kaia Kastepõld-Tõrs
2 BURK, Kristo Irratsionaalsete veendumuste hindamine väidete kategoriseeerimise meetodiga ja seos depressiooniga Maie Kreegipuu
3 ENNOK, Margus Skisofreeniapatsientide subjektiivsed haigusteooriad Maie Kreegipuu
4 GRAMBERG, Anna Probleemide loov lahendamine mitme märksüsteemi vahendusel Peeter Tulviste
5 JÄRV, Kairi Metamälu seostest mõnede isiksuseomadustega Marika Rauk
6 JUŠKIN, Mari Sotsiaalse toetuse mõju suitsiidikatse sooritanute subjektiivsele heaolule Airi Värnik
7 KAASIK, Hugo-Tanel Sotsiaalselt soovitava vastamise mõju isiksuseomaduste ja isiklike väärtuste esitamisele erinevates olukordades Toivo Aavik
8 KAHRE, Triin Põhikooli õpilaste aidsialased teadmised ja nende muutumine õpetuse mõjul Eve Kikas
9 KASK, Pille Flynni efekt: P. Keesi andmestiku alusel Olev Must
10 KEERD, Maret Serotoniinisüsteemi mõjutavate farmakonide toime rottide sotsiaalsele käitumisele Jaanus Harro
11 KRUUSALU, Ave Mõistete areng ja selle hindamine algklasside lastel Eve Kikas
12 KÕIV, Kadri Locus coeruleuse osalise denervatsiooni mõju uudistavale käitumisele, amfetamiinist mõjutatud käitumisele ning frontaalkoore, hipokampuse, juttkeha ja nucleus accumbensi monoamiinisisaldusele erineva uudistamisaktiivsusega rottidel Jaanus Harro
13 KURRIKOFF, Kaido Deletion of the CCK2 receptor results in changes in mechanical sensitivity and abolishes the development of allodynia in neuropathic pain model in mice Eero Vasar, Sulev Kõks, Aavo Luuk
14 LEHT, Diana Vabatahtlikkuse motiivid ning seosed altruismi ja empaatiaga Kaia Kastepõld-Tõrs
15 MATROV, Denis Effect of housing on the association between serotonergic mechanisms and social behaviour in rats Jaanus Harro
16 MÕTTUS, Rene Suuline eneseväljenduslikkuse konstrukti piiritlemine, mõõtevahendi loomine ja eksperimentaalne kontroll ja selle komponendid Maie Kreegipuu
17 NOPPEL, Signe Teaduse ja praktika vahekord Eesti rakenduspsühholoogide hinnangutes Maie Kreegipuu
18 PÕLD, Taavi Erakondliku ühtekuuluvuse ja isikliku sümpaatia mõju poliitikute isiksusejoonte tajumisele Eestimaa Rahvaliidu näitel Kenn Konstabel
19 RAIDVEE, Aire Üksikvastuste teooria mudelite mõõtmisomadused Raveni maatriksite näitel Aavo Luuk
20 REIM, Lea Hansapanga klienditeenindajate väärtuste seos organisatsiooni väärtuste ja töö tulemuslikkusega Mari Nõmm
21 REINTAL, Maigi Ärevus ja aktivatsioon teadmiste testide sooritamisel Aavo Luuk
22 RÜÜTEL, Erik Individuaalne retseptiivne muusikateraapia sclerosis multiplex'i diagnoosiga inimeste rehabilitatsioonis Liina Sema
23 SAAR, Sigrid Enese ja sõbra erinevused suhteprobleemidele antavates hinnangutes Katri-Evelin Esop  Talvi Kallasmaa
24 SAMMELSELG, Signe Psühhoterapeutide ja nõustajate ning kontrollgrupi empaatilisuse võrdlus Kaia Kastepõld-Tõrs
25 SCHULTS, Astra Ealised iseärasused sotsiaalsete reeglite üle arutlemises Tiia Tulviste
26 SISASK, Eve Isiksusestiilide küsimustiku PSI-II struktuur ja valiidsus Katri-Evelin Esop  Talvi Kallasmaa
27 SULTS, Mailis The effects of corticotropin-releasing factor 1-subtype receptor antagonist CP-154,526 on exploratory activity and bodyweight in rats Jaanus Harro
28 VEISSON, Mariann Perceiving distributive justice: A cross cultural comparison Anu Realo
29 VIRKUS, Ann Isiksuseomaduste koosesinemise hinnangud: struktuur, sümmeetrilisus ja instruktsiooni mõju Kenn Konstabel
Last Updated on 06.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee