Impulsiivsus ja vereliistakute MAO aktiivsus: seosed tervistmõjustavate käitumisviisidega nagu suitsetamine, alkoholi tarvitamine ja joobes juhtimine

 

Käesolev uuring vaatles vereliistakute monoamiinide oksüdaasi (MAO) aktiivsuse, impulsiivsuse erinevate aspektide ja üldise enesehinnangu seoseid tervistkahjustavate käitumisviisidega nagu suitsetamine, alkoholi tarvitamine, alkoholiprobleemid ja joobes juhtimine.

Valim koosnes 710st juhiluba omavast meessoost isikust. Isiksuseomaduste seoseid MAO aktiivsuse, suitsetamise ja alkoholi tarvitamisega uuriti kogu valimi peal. Joobes juhtimist ennustavate tegurite väljaselgitamiseks võrreldi kõiki eeltoodud näitajaid joobes juhtimisega politseile vahele jäänud isikute (n=203) ja kontrollgrupi (n=211) vahel. Joobes juhtimisega politseile vahele jäänud isikutel oli oluliselt kõrgem mittekohastumusliku impulsiivsuse ja alkoholiprobleemide skoor, madalam MAO aktiivsus, nad suitsetasid enam sigarette päevas ja tarbisid rohkem alkoholi viimase nädala jooksul. Madal MAO aktiivsus seostus kõrgema mittekohastumusliku impulsiivsusega ja nii kõrge kui madal MAO aktiivsus seostus madalama enesehinnanguga suitsetajate seas. Kõrge, keskmise ja madala MAO aktiivsusega isikud ei erinenud elamustejanu ega funktsionaalse impulsiivsuse poolest. Kõrge mittekohastumuslik impulsiivsus ja madal MAO aktiivsus seostusid kõigi uuritud tervistkahjustavate käitumistega, elamustejanu seostus nõrgalt alkoholitarvitamisega, madal enesehinnang seostus suitsetamise ja alkoholiprobleemidega ning funktsionaalne impulsiivsus ei seostunud ühegi uuritud tervistkahjustava käitumisviisiga.