Algklassiõpilaste kognitiivsete võimete testimine, võimete ja kooliedukuse vahelised seosed (longituuduuringu tulemuste põhjal)

 

Koolis on tähtis olla edukas ja üheks olulisemaks kooliedukuse prognoosijaks peetakse intellektuaalseid võimeid. Magistriprojekti eesmärgiks oli hinnata kognitiivseid võimeid hindava testipaketi sobivust algklassiõpilaste võimete mõõtmiseks, uurida võimeid ning võimete arengut ning nende seoseid kooliedukusega. Samuti analüüsisime kooli, soo ja koolitulemise vanuse seoseid võimete, võimete arengu ja kooliedukusega. Uurimuses osales 176 last viiest erinevast Eesti koolist. Laste võimeid testiti esimeses ja kolmandas klassis. Testipatarei on välja töötatud TÜ psühholoogia ja eripedagoogika osakonna ühistööna. Kolmandas ja neljandas klassis viidi läbi akadeemilisi teadmisi hindav test ning koguti eesti keele ja matemaatika aastahinded. Uurimuse tulemuste alusel võib öelda, et testipakett sobib algklassiõpilaste võimete hindamiseks. Tulemused viitavad vajadusele testida laste võimeid ja nende muutust, st mitte piirduda ühekordse testimisega. Lisaks näitasime kooli, koolitulemise vanuse ja soo osa kooliedukuse prognoosimisel.