Individualism-kollektivism ja sotsiaalsete suhete põhivormid

 

Magistriväitekirjas uuritakse seoseid individualismi ja kollektivismi ning sotsiaalsete suhete põhivormide kasutamise vahel. Toetudes Alan P. Fiskele (1991), võib kõik sotsiaalsed suhted taandada neljale põhivormile-kogukondlik jagamine (communality sharing) (CS), autoriteedi rõhutamine (authority ranking) (AR), võrdsuse taotlemine (equality matching) (EM), ja turumajanduslik hindamine (market pricing) (MP)-millest inimesed juhinduvad ning mis aitavad neil mõista teiste käitumist ja võimaldavad sellele kohaselt reageerida.

Käesolevas töös uuriti inimeste sotsiaalsete suhete põhivormide eelistusi, kasutades selleks küsimusi hüpoteetiliste igapäevasituatsioonide kohta. Igale küsimusele oli neli vastust, mis esindasid nelja põhivormi. Tulemustest selgus, et EM on peamine vorm, mida kasutatakse (saadud) tulu jaotamisel: igaüks peaks saama võrdse osa (sõltumata inimese vajadustest või positsioonist) ning kellelgi ei tohiks olla teiste ees eeliseid. Oma panuse andmist nõudvates situatsioonides kalduti käituma tulust-kulust lähtuvalt (MP vorm). CS vormi kasutati peamiselt perekonnaga seotud ja abstraktsetes, motivatsiooni või moraalset otsustust puudutavates situatsioonides. Kuigi kõrge individualismi skooriga inimesed kaldusid kasutama sagedamini MP suhtevormi kui kõrge kollektivismi skooriga inimesed, oli seos individualistlike ja kollektivistlike hoiakute ning sotsiaalsete suhete põhivormide vahel pigem tagasihoidlik ning see seos ei ole käesoleva uurimuse tulemustest lähtuvalt üks-ühene, nagu senini arvatud on.