Algklassiõpilaste arvutamisoskused ja -vead ning nende seosed teksti mõistmise ja kognitiivsete võimetega

 

Matemaatika on koolis üks põhiõppeaine ning arvutamisõpetus selles olulisel kohal. Magistriprojekti eesmärgiks oli analüüsida algklassilaste vigu arvutamis- ja tekstülesannete lahendamisel ning hinnata arvutamisoskuste ja arvutamisega seotud raskuste kognitiivseid aspekte. Projekt koosneb teoreetilisest osast, mis annab ülevaate arvutamisoskuste arengust ja arvutamisega seotud raskustest ning empiirilisest uurimusest.

Uurimuses osales 607 eesti õppekeelega tavakoolide II, III ja IV klassi õpilast. Hindamisel kasutati erinevatest ülesannetest koosnevat matemaatikatesti, lugemistesti ja visuaal-ruumilisi võimeid mõõtvat mentaalse rotatsiooni testi. Lisaks oli 39 õpilast varem testitud individuaalse võimetetestiga. Taustinformatsioonina kasutati õpetajate hinnanguid laste arvutamisoskustele.

Tulemused näitasid teksti mõistmise ja visuaal-ruumiliste võimete ning lisauurimuse andmete põhjal mälu verbaalsete aspektide ja järeldamisoskuste seost matemaatikatesti tulemustega. Suur osa arvutamisel esinenud vigadest klassifitseeriti kasutatavate protseduuride vähesest tundmisest ja sõnalistes ülesannetes teksti mittemõistmisest tulenevaks. Töös analüüsiti lisaks matemaatikaülesannete lahendamisel süstemaatilisi vigu teinud laste sooritust erinevates testides.