Soospetsiifiliste sotsiaalsete representatsioonide esinemine Eesti ja Inglismaa kooliõpikute varjatud õppekavas

 

Sugu ja soorollid on peamised tegurid, millest lähtudes lapsed kujundavad arusaami eluks. Seega mängivad ühiskondlikult eksponeeritud soorollid tähtsat osa laste sotsiaalse identiteedi kujunemises.

Käesoleva uurimustöö peamiseks eesmärgiks oli uurida ning võrrelda sugupoolte ja soorollide kujutamist eesti ja inglise kooliõpikutes.

Uurimistöö käigus selgus, et inglise kooliõpikud on sisult samavõrd või isegi enam diskrimineerivad ja sooliselt ebavõrdsed kui eesti kooliõpikud ning seda vaatamata asjaolule, et inglise haridussüsteemi reguleerib soolist võrdõiguslikkust tagav seadus. Samas on inglise kooliõpikutes näha enam soolist uuendusmeelsust kui eesti vastavates õpikutes.