Mõistete äratundmise testi katsetamine ja selle kasutamine tähelepanu-aktiivsushäirega laste hindamisel

 

Hüperaktiivsus-ja tähelepanuhäire (ingl.k attention deficit hyperactivity disorder), lühendatult ADHD on üks lapse- ja noorukiea sagedasemaid psühhiaatrilisi häireid. ADHD teoreetilistes lähenemistes on olnud erinevaid seletusi. Vaatamata väga paljudele ADHD kirjeldustele ja teoreetilistele seletustele, ei ole olemas testi, mis mõõdaks

otseselt seda häiret.

 ADHD diagnoosi panek nõuab lastepsühhiaatri, perearsti, lasteneuroloogi, kliinilise psühholoogi, lapse vanema ja õpetaja koostööd. Eriti lapse ja nooruki puhul peaks toimuma üksikasjalik uuring psühholoogiliste testidega. Käesolevas töös katsetatava Mõistete äaratundmise testi eeliseks on selle mängulisus ja lühiaegsus. ADHD-ga lapsed tulevad selle täitmisega meelsasti kaasa.

Antud töös on lähtutud Barkley (1997), kui juhtiva ADHD spetsialisti poolt loodud teoreetilisest mudelist.  See annab võimaluse analüüsida ADHD-ga laste kognitiivseid võimeid. Eestis on ADHD-ga laste kognitiivseid võimeid vähe uuritud. Käesolev töö on üheks katsetuseks võrrelda tähelepanu- ja hüperaktiivsushäirega laste ja normgrupi laste

kognitiivset infotöötlust. Selleks töötati välja Mõistete äratundmise test, mille sooritamine nõuab faktide teadmist, keskendumisvõimet, tähelepanu, mälu ning sõltub sellest, kas laps pöörab tähelepanu iseloomustavatele või olulistele tunnustele.

Uuringus on kasutatud ka õpetajate lühiküsimustikku, mis aitab eristada tähelepnu ja aktiivsushäirega lapsi õpiraskustega lastest ja mälu uurimiseks Arvujadade testi.

Esialgsete tulemuste kohaselt sobib Mõistete äratundmise testi kasutada 9-10a ADHD laste ühe hindamise vahendina, eriti  hästi sobib see õppimisvõime hindamiseks.