Saavutusvajadus ja ebaedu vältimise vajadus akadeemilise edukuse ennustajatena

 

Magistritöös uuriti saavutusvajaduse ja ebaedu vältimise vajaduse, erinevate isiksuseomaduste ning enesehinnangu mõju gümnaasiumi hinnete ja riigieksamite tulemuste kujunemisse. Ilmnes, et õppeedukust gümnaasiumis ennustas kõrgem akadeemiline enesehinnang, tugevam ebaedu vältimise vajadus ja suurem sotsiaalsus.  Riigieksamite keskmised tulemused olid enam seotud akadeemilise võimekuse testi tulemustega.

Seega mõjutavad gümnaasiumis hindamist õpetaja ja õpilase vahelised suhted ning sellest tulenevalt õpilase hinnang oma võimele õpingutega edukalt toime tulla. Paremaid hindeid aitab samuti saavutada võimalike raskete olukordade vältimine. Riigieksamid on enam seotud õpilase võimete hindamisega, mis hõlmab nii faktide tundmist kui üldist mõtlemisvõimet. Isiksuseomadustest iseloomustas riigieksamitel kõrgemaid tulemusi saanud õpilasi suurem avatus uutele ideedele ja kogemustele, kuid ka suurem suletus iseendasse.

Tulemused kinnitasid, et ülikooli sisseastujad erinevad oluliselt keskmisest gümnaasiumi lõpetajast. Ülikooli pürgivad noored, kes on keskmisest avatumad, ettevõtlikumad ja teotahtelisemad. Samuti iseloomustab neid väiksem ärevus ning parem suhtlemisvõime. Sarnaselt leiti olulisi erinevusi ülikooli sissesaanute ja konkursis väljajäänute isiksuslike omaduste vahel, mis tähendab, et üliõpilasi iseloomustavad teatud omadused, mis eristavad neid teistest eakaaslaste rühmadest.