TÜ Sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö 2002 aasta bakalaureusetööd

Autor Teema Juhendaja
Marge Anderson Esmatasandi meditsiini ja sotsiaaltöö kokkupuutekohti Tartu linnas Marju Selg
Heli Arney Kriminaalhooldus Eestis: kriminaalhooldusaluse vaatepunkt Dagmar Kutsar
Rika Ilves Kodanikeühiskond väärtuste sotsialiseerijana Tartu linna sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute näitel. Riina Kiik
Triin Jääger Peresisene naistevastane vägivald: naistevastase vägivalla esinemine ja ennetamisvõimalused Viljandis ja Valgas Marju Selg
Kaido Kirspuu Senine kogemus üldkasuliku töö kohaldamisel kriminaalhoolduses. Tartu maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel. Judit Strömpl
Eneken Koka Eesti noorsoopoliitika Euroopa Liidu noorsoopoliitika kontekstis. Riina Kiik
Kätlin-Chris Kruusmaa Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika Eestisse laienemise taustal. Riina Kiik
Terje Kõlamets Mittetulundusühingute koostöö Tartu linnas tööhõivega tegelevate organisatsioonide näitel. Riina Kiik
Kristina Oja Eakate sotsiaalhoolekande kulutuste analüüs taasiseseisvunud Eestis. Riina Kiik
Tõnis Palgi Sotsiaaltöö Eesti Kaitseväes väeosa ülema sotsiaalnõuniku tegevuse näitel. Riina Kiik
Mari Reilson Puudega laste perede vajadustest ja võimalustest Tartu linna näitel. Dagmar Kutsar
Indrek Rohtla Õppetoetus üliõpilase toimetuleku mõjutajana senise toetussüsteemi taustal. Marju Selg
Karmel Saveljev Suitsiidisurma lein. Airi Värnik
Halja Suss Sotsiaaltöö erialane ettevalmistus Tartu Ülikooli vilistlaste hinnangute põhjal. Riina Kiik
Piret Tamm HI-viiruse ja AIDS-i levik Eestis ja selle kajastused Eesti meedias. Riina Kiik
Annika Veldre Grupitöö kui sotsiaaltöö meetodi kasutamine: noorsootööga tegelevate spetsialistide praktikas Tartu linnas 2002. aastal. Riina Kiik
Janika Viilma Psühholoogilised kaitsemehhanismid ning enesekaitse strateegiad kriisitööd tegevatel vabatahtlikel. Marju Selg
Enel Vooder Tööturul väikese konkurentsivõimega isikute reintegratsiooniprojekti hindamine kahe Kagu-Eesti aktiviseerimiskeskuse näitel Dagmar Kutsar
Jane Väli Perekonna konstrueerimine ajalehes "Postimees" 2001. aastal. Marju Selg

Last Updated on 25.06.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee