TÜ Sotsiaalteaduskonna sotsioloogia bakalaureusetööd 2002

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Veiko Heiberg Noorte eestlaste nägemused Eesti-venelastest. Andu Rämmer
2 Jaanika Hämmal.  Ametid käsumajanduslikus ja turumajanduslikus Eestis. Mikk Titma 
3 Veikko Jürimäe.  Metanooliohvrite käsitlus Eesti eliididiskursuses.  Henn Käärik, Veronika Kalmus
4 Kairi Kasearu.  Üliõpilaste kooselulist käitumuslikku kavatsust mõjutavad tegurid. Dagmar Kutsar
5 Inka Koskenvuo.  Töörahulolu Kesko Jüri logistikakeskuses.  Aet Annist
6 Mari-Liis Liiv.  Osalusdemokraatia Eestis läbi kodanikuühiskonna prisma huvigruppide seadusloomes osalemise näitel. Aare Kasemets
7 Risto Mets.  Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis.  Rein Murakas
8 Kadri Mäesalu.  Eesti töötava elanikkonna tööstress ja seda mõjutavad tegurid.  Dagmar Kutsar
9 Maria Mälksoo. Eesti välispoliitika tegijate Nato-diskursus 1998-2001.  Triin Vihalemm, Rein Toomla
10 Kaja Oras.  Laste arv perekonnas ja seda mõjutavad tegurid Dagmar Kutsar
11 Liis Palumets.  Bourdieu habitus-kontseptsiooni rakendamise eksperiment  Mikk Titma 
12 Uku-Mats Peedosk.  Sotsialiseerimistaktikate rakendamine Eesti kaitsejõududes  Maaja Vadi
13 Mikk Pärdi.  Raamatutarbimine Eestis ja Tartu Ülikoolis.  Rein Murakas
14 Katre Savi.  Haridusministeeriumis asuvate andmekogude kirjeldus. Mikk Titma 
15 Indrek Soo.  Lapse väärkohtlemise mõistelise mudeli väljatöötamine. Dagmar Kutsar 
16 Kadri Soo.  Teismelise väärkohtlemise riskitegurid ja tagajärjed  Dagmar Kutsar 
17 Janar Sutt.  Soomerootslaste keelepiiride ületamine Suur-Helsingi regioonis. Kenneth Sillander 

Last Updated on 26.06.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee