Magistriprojekti eesmärgiks oli anda ülevaade sclerosis multiplex´i diagnoosiga kaasnevatest võimalikest kognitiivsetest probleemidest, kirjeldada neuropsühholoogilisi

rehabilitatsioonistrateegiad ning uurida “Lühikese korratava neuropsühholoogiliste testide patarei” (Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests) kui võimaliku kognitiivset düsfunktsiooni eristava testikomplekti omadusi, vaadeldes selle seoseid ka muude psüühiliste näitajatega. Sclerosis multiplex (SM) on  kesknärvisüsteemi krooniline ja ravimatu haigus, mis tavaliselt algab noores täiskasvanueas. Haigus kahjustab kesknärvisüsteemi, haigusele on omane

muutuste tekkimine kolletena ja juhuslikult. Neuropsühholoogiliste probleemide ning SM vahelised seosed on kirjanduse andmetel vastandlikud, kuid on selgunud, et suhteliselt suurel hulgal SMga inimestel mingis haiguse etapis kognitiivseid probleeme siiski tekib.  Muutuste väljaselgitamiseks peetakse tundlikuks "Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests", mille on kokku pannud USA sclerosis multiplex´i ühingu kognitiivsete funktsioonide uurimisgrupp.

Töö tulemustena selgus, et SM inimeste grupil oli kontrollgrupiga võrreldes statistiliselt oluliselt erinevus sümbolite-numbrite seose ning verbaalse voolavuse alatestide keskmiste tulemuste võrdluses, muude alatestide puhul statistiline erinevus puudus. Antud töö tulemuste põhjal võib sclerosis multipex´i diagnoosiga inimeste neuropsühholoogilisi iseärasusi pidada  heterogeenseks. SM grupp erines kontrollgrupist oluliselt depressiooni taseme poolest, üheseid ja määravaid tendentse kognitiivsete testide seostes isiksusetestidega ei ilmnenud, küll aga ilmnesid teoreetiliselt kohased seosed intelligentsustestidega. Antud töö jätkub, testipatarei omaduste uurimiseks ning normide välja töötamiseks on kavas valimit suurendada.