Magistriprojekt käsitleb erikoolis õppivate 14-16 aastaste tüdrukute psüühilisi probleeme, toimetulekustiile ja nende abistamise võimalusi. Uuringus kasutati vaatlust, intervjueerimist, traumasümptomite küsimustikku, Achenbachi testi ja toimetulekutesti COPE. Andmeid võrreldi  samas vanuses tavakoolide õpilaste tulemustega.

Uurimusest selgus, et erikooli tüdrukutel esines võrreldes tavakoolide lastega rohkem nii eksternaliseeritud kui ka internaliseeritud sümptomeid. Eksternaliseeritud sümptomitest esines rohkem viha ja hälbivat käitumist. Internaliseeritud sümptomitest esines rohkem ärevust, depressiooni, endassetõmbumist ja somaatilisi kaebusi. Samuti oli erikooli tüdrukutel rohkem mõtlemise ja tähelepanu probleeme. Traumasümptomite küsimustiku põhjal esines erikooli tüdrukutel seksuaalset düstressi (seksuaalse iseloomuga konfliktid, hirmud, mittesoovitud seksuaalsed reaktsioonid) ja vahetut dissotsiatsiooni. Toimetulekutesti COPE uuringu põhjal kasutasid erikooli tüdrukud ebaefektiivseid toimetulekustrateegiaid. Nad olid vähem probleemile orienteeritud ning neile oli iseloomulik vältiv toimetulekustiil. Uuringus osalenud tüdrukud kasutasid testi tulemuste põhjal ka rohkem narkoaineid ja omasid vähem huumorimeelt. Saadud esimese osa uuringu põhjal leiti, et uuritud õigusrikkujatel esines mitmeid psüühilisi probleeme, mis osadel juhtudel viitavad ka laste igat liiki väärkohtlemisele ja hooletussejätmisele.

Töö teises osas koostati esimese osa tulemustele tuginedes treeningprogramm, mis sobib ühe osana laste ja noorukitega tehtavasse rehabilitatsioonitöösse. Samuti rakendati koostatud treeningprogrammi kuue kuu vältel ühes tüdrukute grupis ning hinnati saadud programmi sobivust. Treeningprogrammi koostamise tulemusena leiti, et kognitiiv- käitumisteraapia koos kunsti, liikumise- ja ekspressiivtehnikatega sobib delinkventsete tüdrukute abistamiseks.