Näos ja sõnades väljendatud afekti struktuur

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida erinevate emotsioonide representatsioonide omavaheliste seoste ehk afekti struktuuri sõltuvust väljendamise modaalsusest (näoväljendused, emotsioone tähistavad sõnad) ja mõõtmismeetodist (millist emotsiooni aspekti hinnatakse). Selleks kasutati sõnades ja näoilmetes väljendatud emotsioonide hindamiseks nelja erinevat ülesannet – enese afektiivse seisundi hindamine, emotsioonide meeldivuse ja intensiivsuse hindamine, näoväljenduste ja sõnade emotsionaalse tähenduste sarnasuse võrdlemine,  näoväljenduste seostamine ühe kindla emotsiooniga. Tulemustest selgus, et afekti üldine struktuur oli erinevate hindamismeetodite ja modaalsuste puhul väga sarnane. Siiski ilmnes, et mida otsesem sõnade-nägude võrdlus oli, seda suurem oli kokkulangevus sõnade ja näoväljenduste põhjal saadud struktuuri vahel. Näoväljenduste põhjal hinnatud emotsioonide struktuur oli ebastabiilsem sõnade põhjal hinnatud emotsioonide struktuurist, mis viitab näoväljenduste emotsionaalse sisu tõlgendamise suuremale kontekstispetsiifilisusele.