Viiefaktorilise isiksusemudeli seosed serotoniini ja dopamiini süsteemi geneetiliste markeritega

 

Serotoniin ja dopamiin on närvisüsteemi virgatsained, mis osalevad väga mitmete psüühiliste protsesside reguleerimises. Dopamiini aktiivsust seostatakse motivatsiooni, motoorika, positiivsete tundmuste kogemise ja lähenemiskäitumise koordineerimisega. Häireid serotoniinergilises närviülekandes on seostatud agressiivsuse, impulsiivsuse, depressiivsuse ja ärevusega. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida, kas individuaalsed erinevused dopamiini ja serotoniini süsteemi geenide DNA järjestustes (polümorfismid) on seotud individuaalsete erinevustega isiksuseomadustes. Selleks määrati 209 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna sisseastuja verest neli mitmevariantset geenilookust: (1) polümorfismid dopamiini ja serotoniini transporteri geenis; (2) üksiku nukleotiidi polümorfism trüptofaan hüdroksülaasi geenis (mis on serotoniini biosünteesis osalev ensüüm); (3) kodeerivale järjestusele eelneva piirkonna polümorfism serotoniini transporteri geenis. Uurimuses osalejate isiksust mõõdeti eestikeelse NEO-FFI testiga, mis mõõdab viit isiksuseomadust: neurootilisust, ekstravertsust, sotsiaalsust, meelekindlust ja avatust. Leiti, et serotoniini ja dopamiini süsteemi geenides leiduvad polümorfismid on seotud individuaalsete erinevustega otsustamise stiilis (kas indiviid omistab mingile nähtusele hinnanguid impulsiivselt või kaalutlevalt), ühiskonnaga kohanemise määras (kuivõrd indiviid erineb populatsiooni keskmisest indiviidist), ja joonekesksuses (kas mingi isiksusejoon on konkreetse indiviidi isiksuse kirjeldamiseks rakendatav).