Psühholoogiaosakonna 2001 aasta bakalaureusetööd

Jrk. NIMI TEEMA Juhendaja
1 Olga DANILOVA THE EFFECTS OF IMPRISONMENT AND SOCIAL CLIMATE IN PRISONS Toomas Niit
2 Edith ENNO SPORDIÄREVUSE KÜSIMUSTIKU SCAT-CSAI ADAPTEERIMINE EESTI KEELDE Maie Kreegipuu
3 Piret GUTMAN LASTEKODULASTE AUTONOOMSUS JA ENESEHINNANG VÕRRELDES PERES KASVAVATE LASTEGA Tiia Tulviste
4 Triin HANNUST ÕPETAMISE MÕJU 5- JA 7-AASTASTE LASTE ETTEKUJUTUSTELE ASTRONOOMILISTEST NÄHTUSTEST Eve Kikas
5 Reet JAANSON LASTE ARUSAAMAD EMADE KASVATUSMUSTRITEST Tiia Tulviste
6 Marian JANSEN ORGANISATSIOONI LIIKMETE VÄÄRTUSED JA METAFOORID Maaja Vadi
7 Ingel KAHRU DEPRESSIOONI SEOSED VANEMLIKKUSE JA SEOTUSE STIILIDEGA Katri-Evelin Esop
8 Kai KARU ALGKOOLILASTE ETTEKUJUTUSED ERINEVA GENEESIGA HAIGUSTEST Eve Kikas
9 Maris KASKMANN ABSTRAKTSETE JA REALISTLIKE MAALIDE MEELDIVUSHINNANGUD JA SEOSED ISIKSUSEGA
10 Kaidi KIIS EKSEKUTIIVSETE FUNKTSIOONIDE HÄIRUMINE SKISOFREENIA KORRAL Maie Kreegipuu
11 Andrei MELNITŠUK* LASTE ISIKSUSEOMADUSTE JA SOTSIAALMAJANDUSLIKU SEISUNDI KOOSMÕJU KEHALISELE AKTIIVSUSELE Jaanus Harro     Jüri Allik
12 Mango MEUS AJATEENIJATEST ALLOHVITSERIDE KURSUSE ÕPPURITE MILITAARSOORITUSE SEOS VAIMSETE VÕIMETE JA ISIKSUSE OMADUSTEGA EESTI KAITSEJÕUDUDES Maie Kreegipuu
13 Katrin MÄGI PSÜHHOLOOGI ROLL KOOLIS: KOOLIDIREKTORITE OOTUSED KOOLIPSÜHHOLOOGI TÖÖLE Eve Kikas
14 Krista NORMAK ALKOHOLI JA NARKOOTIKUMIDE TARVITAMISE SEOSED ISIKSUSEOMADUSTEGA KOOLIÕPILASTEL Jaanus Harro     Jüri Allik
15 Marika PAAVER KROONILISE STRESSI, SEROTONIINISÜSTEEMI OSALISE KAHJUSTUSE JA ANTIDEPRESSANT IMIPRAMIINI MÕJU KATSELOOMADE KÄITUMISELE Jaanus Harro
16 Cerlin PESTI RAHULOLU TÖÖGA EHK TÖÖGA SEOTUD SOOVID JA TEGELIKKUS AVALIKUS NING ERASEKTORIS Mari Nõmm
17 Pille PESTI HOMOSEKSUAALSED INIMESED JA NENDE SUHTED TEISTEGA Maie Kreegipuu
18 Riho PLADO ORGANISATSIOONI IMAGO TAJUMINE JA SELLE SEOSED PERSONAALSETE VÄÄRTUSTEGA Toivo Aavik
19 Kristine SAAR EMOTSIOONIDE NÄOVÄLJENDUSTE ÄRATUNDMINE: VANUSELISED JA SOOLISED ERINEVUSED EESTI KOOLIÕPILASTE VALIMIL Anu Realo
20 Kadri TAIM SEROTONIININEURONITE TALITUSE MÕJU ROTTIDE SOTSIAALSELE KÄITUMISELE: TSITALOPRAAMI LÜHI- JA PIKAAJALISE MANUSTAMISE, IMIPRAMIINI PIKAAJALISE MANUSTAMISE JA OSALISE 5-HT DENERVATSIOONI MÕJUST Jaanus Harro
21 Triinu TIKAS ACCULTURATION STRATEGIES AMONG THE NON-ESTONIANS IN ESTONIA Aune Valk
22 Kristiina TROPP EESTI VENEKEELSE ELANIKKONNA AKKULTURATSIOONI-STRATEEGIAD - SEPARATSIOON JA KONFRONTATSIOON Aune Valk
23 Tiina VEERMETS KOOLIEALISTE LASTE ARUSAAMAD LAHUSTUMISEST JA SULAMISEST Eve Kikas
*Andrei Melnitšuk lõpetas diplomiõppes.
Last Updated on 05.06.2001
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee