Isiksus ja mina-hoiakud - üksmeel enese ja teiste hinnangute vahel

Magistriväitekirjas uuriti inimese enda ja tema tuttavate poolt antud hinnangute kokkulangevust mina-hoiakute ja isiksuseomaduste puhul. Selleks kasutati isiksusetesti NESKA ja Mina-hoiakute skaalat, mis loodi uurimuse esimeses etapis. Loodud seitsmedimensiooniline Mina-hoiakute skaala sisaldas vaimse mina, avaliku mina, füüsilise mina, eneseselgusetuse, inimesetundmise, seltskondlikkuse ja siiruse alaskaalasid. Kõik Mina-hoiakute skaala alaskaalad olid mõõdukalt seotud mingi NESKA teemaga. Inimesetundmise ning seltskondlikkuse alaskaalad korrelleerusid ekstravertsusega. Vaimne mina oli korrelleeritud avatusega ja siirus sotsiaalsusega. Neurootilisuse seos avaliku ja füüsilise minaga ning eneseselgusetusega näitas, et kõrge neurootilisusega inimesed mõtlevad palju sellele, kuidas teised neid näevad. Iga mina-isikut hindas kaks teda tundvat inimest samade skaalade tema-vormis. Kooskõlas vaadeldavuse efektiga, oli üksmeel isiksuseomaduste puhul suurem kui mina-hoiakute puhul. Vaimne-mina ja Inimesetundmine ei saavutanud statistilist seost hindajate vahel. Inimese enda hinnangud osutusid olulisimaks hindajatevahelise nõustumise ja kokkulangevuse ennustajaks. Hinnatava omaduse jälgitavus käitumises seostus nõustumisega selle omaduse puhul. Hinnatava omaduse hinnangulisus mõju ei avaldanud. Tutvus mõjutas hinnangute üksmeelsust koos teabe rohkuse ja suhte laadiga. Käitumises raskemini jälgitavate omaduste puhul oli tutvusajal olulisem roll.