Sotsiaalpoliitika õppetooli 2000 bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Andre Karin  Naiste olukord tööturul: Eesti ja Euroopa Liidu võrdlus Jüri Kõre
2 Hellat Jaanus  Pensionireform Eesti sotsiaalkaitse süsteemi arengu kontekstis Marju Lauristin
3 Kõiv Eva  Sotsiaaltöö etniliste vähemustega Eestis Riina Kiik
4 Loide Lenne  Geneetiliste häiretega inimeste sotsiaalsed erivajadused: Turneri sündroomi näitel Riina KiikViivi Neare
5 Migul Maris Sotsiaaltöö eriala valiku tingimused TÜ sotsiaaltöö üliõpilaste näitel Dagmar Kutsar
6 Rump Daili  Personaalne sotsiaalne võrgustik Riina Kiik
7 Saarna Triin  Lesestunud üksikvanema toimetulekust Dagmar Kutsar
8 Sirel Signe  Noorte töötus ja sellega kaasnevad sotsiaalsed probleemid Jüri Kõre
9 Talur Piret  Vaesus lapse sotsiaalset arengut mõjutava tegurina Avo Trumm
10 Toots-Erelt Ave  Sotsiaaltöö maine ja selle kujunemine tänapäeva Eestis Marju Lauristin
11 Tõnissaar Margus  Emotsionaalse pinge instrumentaal-diagnostika, selle kasutamis-võimalused Eesti kriminaalhoolduses ning Eesti kriminaalhooldustöötajate hoiakud antud aparatuuri ja selle kasutamise kohta Judith Strömpl
12 Valgiste Agnes  Pikaajaliste töötute aktiviseerimis-keskuste projekti hetkeseis ja perspektiivid Marju Medar

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee