Sotsioloogiaosakonna 2000 aasta bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Karelson Kati  Meeste ja naiste imidzid 1999.a. Eesti Ekspressi reklaamides VeronikaKalmus
2 Kirsipuu Liina  Eesti kodanikkonna poliitilise meelsuse mõningaid aspekte 1999.aastal Henn Käärik
3 Kuiv Kerstin  Kutseharidusreformi kavad jakulg Eestis Liina-MaiTooding
4 Kõuts Ragne  Mitteeestlaste integratsiooni käsitlemine Eesti trükiajakirjanduses1999.a. TriinVihalemm
5
Liiv Mari-Liis Globaliseerumine Aet Annist
6 Mumm Karin  Etnilise kuuluvustunde seostestsotsiaalsete kategooriatega:eestlaste ja mitteeestlaste võrdlus Aune Valk
7 Mõttus Kristin Narkootikumide representatsioonid Eesti suuremates päevalehtedes 1990. aastatel  TriinVihalemm
8 Ott Merle  Kuidas Eesti ajalehed kajastavadsuitsiide? Eesti Päevalehe, Postimehe,Lääne Elu ja Sakala näitel Airi Värnik
9
Raag Liis Karjäärikäsitluse dünaamika: eesti ja saksa üliõpilaste arvamused karjäärist TriinVihalemm
10 Runnel Reesi-Reena  Eesti konstrueerimine president Meri Euroopa diskursuses V.Kalmus R.Ruutsoo
11 Semm Kristin  Monofunktsionaalsete asulate areng ja seda mõjutavad faktorid siirdeperioodil Avo Trumm
12 Sepp Leelo  Venelase ja Vene teema kujutamine Eesti päevalehtede karikatuurides 1993-1994 ja 1998-1999 TriinVihalemmVeronikaKalmus
13 Siim Katrin  Elu piirialal:paratamatus ja võimalused. Narva-Ivangorod JuditStrömpl
14 Tori Indrek  Ettevõtluskliima ning ettevõtluseedukust mõjutavad tegurid Tartus1990.aastate teisel poolel Rein Murakas
15 Tõrik Sigrit  Noorte seksuaalkäitumine jateadmised reproduktiivtervise riskide allikana DagmarKutsar
16 Täht Kadri Eestlaste põlvkondadevahelinemobiilsus (1920.ja 1940.aastate sünnikohortide näitel) MikkTitma

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee