Psühholoogiaosakonna bakalaureusetööd 2000 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Ahlfors Mika  PATTERNS OF DEPRESSION AND ANXIETY IN PSYCHIATRIC INPATIENTS AND STUDENT SAMPLES Maie Kreegipuu
2 Akkermann Kirsti  CLONINGERI ISIKSUSEDIMENSIOONID JA NENDEGA SEONDUVAD OMADUSED Aleksander Pulver
3 Jakobi Kersti  EESTIKEELSE SOTSIAALFOOBIA KÜSIMUSTIKU VALIIDSUS Maie Kreegipuu
4 Jakobson Angela SOOLISED JA VANUSELISED ERINEVUSED EKSPRESSIIVSUST MÕJUTAVATES TEGURITES Aleksander Pulver
5 Jaško Martin  PÜSI- JA SEISUNDIÄREVUSE SEOSED SOORITUSE JA NEGATIIVSETE HOIAKUTEGA ARVUTIL PÕHINEVA EKSAMINEERIMISE SUHTES Aavo Luuk
6 Joon Liisi  ETNILINE HUUMOR SOTSIAALSES KONTEKSTIS: EESTI JA SOOME Peeter Tulviste 
7 Kärner Rene  ETNILISE IDENTITEEDI SEOSED ISIKSUSLIKE JA GRUPIGA SEOTUD OMADUSTEGA Aune Valk
8 Külaots Kaire  KOKKULANGEVUS MEELEKINDLUSELE ANTAVATES HINNANGUTES Jüri Allik Hillar Matto Helle Pullmann
9 Laidra Kaia  EESTI LASTE ISIKSUSETÜÜBID Jüri Allik
10 Laineste Jaak  AN EXTENSION OF CONNECTIONIST MIND MODELS Jüri Allik
11 Leiner Rene  LASTE ARUSAAM MAAST KUI TAEVAKEHAST: TAVAETTEKUJUTUSED JA KOOLIÕPETUSE MÕJU Eve Kikas
12 Liebert Elo  DEPRESSIOONI MODELLEERIMINE KATSELOOMADEL KROONILISE MÕÕDUKA ETTEENNUSTAMATU STRESSI JA LOCUS COERULEUS'E PROJEKTSIOONIDE OSALISE KAHJUSTAMISE TEEL Jaanus Harro
13 Luiga Iiris  RELATIONSHIPS BETWEEN WORKING MEMORY CAPACITY AND SEVERAL COGNITIVE ABILITIES Marika Rauk
14 Nummert Kätlin  SEMANTIC STRUCTURE OF FACIAL AND VERBAL EMOTION EXPPESSIONS Jüri Allik
15 Pede Jaan  LIIKUVA OBJEKTI ASUKOHT SUBJEKTIIVSES AEGRUUMIS Jüri Allik
16 Pruul Peeter  DEPRESSIOONI MÕÕTMINE, KASVUHORMOONI SEOSED DEPRESSIOONIGA Jaanus Harro Maie Kreegipuu
17 Puidak Tiina  ÕNNELIKKUSE STRUKTUUR JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID Aleksander Pulver
18 Saarniit Mari  ESTONIAN MULTIDIMENSIONAL PERFECTIONISM SCALE: PSYCHOMETRIC PROPERTIES AND RELATIONS TO PERSONALITY MEASURES AND GENERAL MENTAL ABILITIES Jüri Allik Hillar Matto Helle Pullmann
19 Strenze Tarmo  HOLISMI JA INDIVIDUALISMI PROBLEEM SOTSIAALTEADUSTES Jüri Allik
20 Sõber Heli  KOOLILAPSE ISIKSUSE SEOS TOITUMISKÄITUMISE JA KEHAKAALU REGULEERIMISEGA Jaanus Harro Jüri Allik
21 Tein Kadri  3. JA 5. KLASSI LASTE ETTEKUJUTUSED AINE PARTIKULAARSUSEST, ELUSAST JA ELUTUST Eve Kikas
22 Tondi Anne  LEVEL OF ASPIRATION: PERSONALITY AND ACADEMIC INDICATORS Jüri Allik Hillar Matto Helle Pullmann
23 Tooms Liivia  SITUATSIOONI MÕJU EMA JA KAHEAASTASE LAPSE SUHTLEMISELE Tiia Tulviste 
24 Truus Silja  AFEKTI INTENSIIVSUS, SEDA MÕÕTVA KÜSIMUSTIKU ADAPTEERIMINE EESTI KEELDE JA SEOSED SUBJEKTIIVSE HEAOLUGA Talvi Kallasmaa
25 Tuurinkoski Heidi  DÜSLEKSIARISKI MÕJU LASTE LOGOGRAAFILISTELE VÕIMETELE Tiia Tulviste 
26 Tõnissaar Margus  KROONILISE MUUTLIKU STRESSI JA OSALISE 5-HT DENERVATSIOONI MÕJU ROTTIDE KÄITUMISELE JA MONOAMIINIDE KONTSENTRATSIOONILE Jaanus Harro
27 Ustav Ulrike  ENNUSTAV VALIIDSUS AKADEEMILISE EDUKUSE HINDAMISE KRITEERIUMINA Jüri Allik Olev Must
28 Vain, Jane  TOIMETULEK JA SOOROLL Maie Kreegipuu Talvi Kallasmaa
29 Õim Airiin  TEACHER'S EVALUATIONS OF HELPING POSSIBILITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ESTONIA AND ENGLAND Eve Kikas

Last Update: 31.05.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee