Vägivaldse käitumise uurimine

Magistriprojektis esitatakse andmebaas vägivaldse käitumise juhtudega seoses kogutavate andmete süstematiseeritud säilitamiseks. Sellesse andmebaasi sisestatavad andmed vôimaldavad vägivaldse käitumisega seotud psühholoogiliste, käitumuslike ja sotsiaalsete tunnuste mitmetasemelist analüüsi. Demonstreerimaks selliselt kogutud andmete analüüsi vôimalusi, sisestasin sellesse andmebaasi andmed Tallinna Linnakohtus 1986.a. ja 1996.a. arutusel olnud vägivaldsete tegude kohta. Analüüsides vägivaldse käitumise ühe käitumusliku tunnuse - ründe käigus kannatanule tekitatud vigastuste hulga - seost mônede teiste tunnustega (toimumise aeg, alkoholijoove, teo tagajärg, vallandava pôhjuse iseloom) ilmnes, et vägivaldsed teod kalduvad erinevate tunnuste järgi moodustatud kogumites jaotuma vigastuste hulga poolest ühetaoliselt: ligikaudu 2/3 juhtudest piirdutakse 1-5 löögi (vigastusega), 1/3 juhtudest on aga rünne paljulöögiline. Kuna ründe vägivaldsuse määra ei ole môjutanud sotsiaalsete olude muutumine, vallandava pôhjuse iseloom ega alkoholijoove, siis vôib oletada, et isiku vägivaldse käitumise iseloom on suures osas määratud tema psüühikale stabiilselt omase tunnustekogumi poolt. Selle tunnustekogumi uurimisel ei ole otstarbekas lähtuda vägivaldse teo tagajärjest, vaid uuritavate rühmad tuleks moodustada käitumuslike tunnuste alusel.