Eneseselgus: Individuaalsed ja kultuurilised erinevused

Magistriväitekiri koosneb kahest osast.

Uurimuses I (Matto & Realo,trükis. "The Estonian Self-Concept Clarity Scale: Psychometric properties and personality correlates." Personality and IndividualDifferences.) keskenduti eneseselguse konstrukti üldistatavusele üle kultuuride ja keelte Lääne kultuuriruumis. Lisaks anti ülevaade eneseselguse seostest erinevate isiksuslike omadustega.

Uurimuse II (Matto, avaldamata käsikiri "Self-concept clarity: Cross-cultural comparison of Estonian and Russian students") peamiseks eesmärgiks oli anda põhjalikum käsitlus eneseselguse seostest enesehinnangu ning kollektivismiga uurides kultuuriliselt erinevaid valimeid.