Õpetamise mõju teaduslike mõistete omandamisele (astronoomiaalaste mõistete näitel)

Magistriprojekt käsitleb teaduslike mõistete omandamisega seotud raskusi ning õppimist mõjutavaid tegureid. Empiirilise töö eesmärgiks oli uurida 5-, 7- ja 9-aastaste eesti laste ettekujutusi astronoomilistest nähtustest (maa kuju, gravitatsioon, maa kui taevakeha) ning õpetava eksperimendi mõju nendele mõistetele. Hindasime ka visuaal-ruumiliste ja verbaalsete võimete ning valdkonna-spetsiifiliste eelteadmiste mõju teaduslike mõistete omandamisele. Eksperimendis osales 54 last. Eksperimendi algul mõõtsime laste visuaal-ruumilisi ja verbaalseid võimeid ning hindasime nende teadmisi maa kujust, gravitatsioonist ning maast kui taevakehast. Seejärel õpetasime iga last individuaalselt, kokku 10 korda. Õpetamisel ei kasutanud me sfäärilise maa pilte ega mudeleid. Vahetult pärast õpetamist hindasime uuesti laste astronoomiaalaseid teadmisi. Astronoomiaalaste teadmiste hindamisel kasutasime peamiselt joonistamisülesandeid. Tulemustest ilmnes, et 5-, 7- ja 9-aastased lapsed erinesid oma kognitiivsete võimete osas väga vähe. Õpetamise mõju astronoomiaalaste mõistete omandamisele oli suurim 7-aastastel lastel, kelle tulemused olid peale õpetamist teiste vanusegruppidega võrreldes parimad. Töö viimases osas analüüsime empiirilise uuringu tulemusi eelnevalt käsitletu kontekstis ning toome välja praktilisi järeldusi.