Väitekiri on pühendatud embleemi kui kultuuriuniversaali semiootilisele käsitlusele. Embleemi fenomeni mõistetakse siin terminoloogiliselt kaheselt: kui konkreetset ajaloolist ja kultuurilist nähtust ja kui kultuurifenomenide klassi universaalset mudelit. Vastavalt peavad ka struktuuri ja pragmaatika mõisted olema seotud nii embleemiga kitsalt ajaloolises mõttes kui ka temaga tüpoloogiliselt seotud nähtustega. Kooskõlas esimese lähenemisega vaadeldakse embleemi ajaloolist rolli vene kultuuris ja kirjanduses. Teisalt püütakse luua embleemi kultuurfilosoofiat või määratleda kultuuri suhet embleemi. Ajalooliselt fikseeritud, küllalt stabiilse struktuuriga ja klassikalisel kujul embleemikogumikes (emblematades) jäädvustatud nähtusena aitab embleemipõhine lähenemine uurida tervet emblemaatilise organiseerituse põhimõtteid rakendavate nähtuste paradigmat. Töö kompositsiooni võib kirjeldada kui pidevat uurimisvälja laiendamist: embleemi rolli analüüsist konkreetse autori (Derzhavin) konkreetsetes tekstides kuni kultuurilise süzhee emblematiseerimise - deemblematiseerimiseni vene kultuuris, ja edasi - emblemaatilise konstruktsiooni üldiste seaduspärasuste vaatlemiseni euroopa kultuuris. Embleem oma klassikalisel kujul on vahetus geneetilises seoses mälukunstiga, mis töötati välja juba antiikretoorikas. Kuid peale selle võib embleemi kui semiootilist ühikut (semiootiliselt mõistetakse antud töös embleemi kui iseseisvat tervikut moodustavat heterogeensete märkide kombinatsiooni) vaadelda universaalse mehhanismina, mis on suunatud mnemoonilise tähenduse tootmisele. Seda embleemi omadust vaadeldakse siin euroopa kultuuri erinevatest sfääridest ja perioodidest pärinevate näidete varal: verbaalse teksti illustratsioonid, sotsiaalse struktuuri fikseerimine ja stabiliseerimine, ajalooliste sündmuste ja isikute fikseerimine mälestusmärkides, retsipiendi orientatsioon mütoloogilises ja religioosses aegruumis. Võib öelda, et maailma emblematiseerimine on kultuuriteadvuse lahutamatu osa, samalaadne opereerimisele verbaalsete konventsioonide või binaarsete opositsioonidega.