Eripedagoogika osakonna bakalaureusetööd 2000

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Binsol Kristin  Alakõnega koolieelikute süntaktilised oskused  M.Padrik
2 Bork Anne  Õpetajate ja lastevanemate hinnangud hariduslike erivajadustega laste õppekorraldusele  A.Reinmaa
3 Kask Liina  I klassi õpiraskustega laste õigekiri ja süntaktilised oskused  M.Padrik
4 Kiting Riina  Primaarse alakõnega ja vaimupuudega 5–6-aastaste laste koolivalmiduse kognitiivsed näitajad  V.Neare
5 Kukemilk Tuuli  Ruumisuhete verbaliseerimise oskused IV–IX klassi õpilastel  K.Karlep
6 Kukner Ireen  Nägemistaju iseärasused 4–5-aastastel kõnehälvikutel  V.Neare
7 Kuusk Ragne  Matemaatilise teksti mõistmine II–III klassi õpilastel  K.Plado
8 Mäll Raili  Tegusõna kasutusoskus 3–6-aastastel alaalia diagnoosiga lastel  M.Hallap
9 Möller Helje  Tavakooli I–VII klassi õpilaste lugemis- ja kirjutamisoskuste areng (Tallinna 17.Keskkooli näitel)  K.Karlep
10 Pakk Annika  6–7-aastaste laste arengu ja koolivalmiduse hindamine  V.Neare
11 Pikk Sirli  Stereotüüpsed liigutused nägemispuudega lastel  V.Neare
12 Raudik Signe  Eakohase arenguga koolieelikute süntaktilised oskused  M.Padrik
13 Savinen Elina Emotsioonide mõistmise sõltuvus nende tajumise viisist (V klassi näitel)  K.Plado
14 Tammur Mari  7–8-aastaste hälviklaste kognitiivsete protsesside iseärasused  M.Padrik
15 Tonts Keiu  Kasupere taasiseseisvunud Eestis  R.Kiik
16 Truus Luule  Antonüümide ja sünonüümide kasutamisoskus ükskeelsetel ja kakskeelsetel IV klassi õpilastel  M.Hallap
17 Tuulik Terje III klassi kõnehälvikute siduskõne sõltuvus materjali esitamise viisist  K.Plado
18 Tõru Triin  Vaimupuudega täiskasvanute toimetulek elus  M.Koorits
19 Uibu Elerin Ruumisuhteid väljendavate ütluste mõistmine kõnekooli III–VII klassis  K.Karlep
20 Voll Kristel  Vaimupuudega koolieelikute (re)habilitatsioonivajaduse määratlemine S/P=PAC formulariga  V.Neare

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee