Avaliku halduse osakonna bakalaureusetööd 2000 aasta kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1. Viljar Alnek Issues of Accountability and Control in the Context of New Public Management Reforms. T. Esta
2. Liis Jaansalu Euroopa Liidu Nõukogu hääletussüsteemi reform osana liidu laienemiseelsest institutsionaalsest reformist. R. Tõnnisson
3. Raul Altnurme Avaliku sektori elamufondi erastamine Eestis ja Suurbritannias J. Kõre
4. Emeri Annom Optimaalse haldusjaotuse kujundamine ja haldusterritoriaalse reformi läbiviimine Võru maakonnas. T. Esta
5. Karin Kala Die Zukunft des deutschen Berufsbeamtentums. T. Annus
6. Helen Kaljuläte Ministeeriumi kantsler kui poliitilise iseloomuga avalik teenistuja. Traditsioonilise poliitika ja administratsiooni dihhotoomia kriitika M. Soo
7. Kadri Kallas Eluasemeprobleem riigisotsialistide käsitluses. R. Kattel
8. Kristel Kiiple Avalike teenuste kvaliteet Kodakondsus- ja Migratsiooniameti näitel. T. Randma
9. Merike Kodanipork Baltimaade tööturud integreerumisel Euroopa Liitu. R. Eamets
10. Henri Kuningas Riigiteenistujatega seotud andmed ja andmetöötlus Eesti Vabariigis. T. Randma & T. Kalvet
11. Moonika Küla Riigieelarve koostamise protsess Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi näitel. T. Tamm
12. Kadri Laane Avaliku ja kolmanda sektori vahelised koostöökokkulepped. T. Randma
13. Veiko Lember Riik Eesti spordisüsteemis. T. Esta
14. Ave Liiva Tööjõu vaba liikumine Euroopa Liidus ja selle mõju Eesti majandusele. R. Eamets
15. Elo Lindi Ametikirjeldused väikeriigis: Võru maakonna valdade näide. T. Randma
16. Anne-Liis Luik Personalivalik Eesti Vabariigi ametites. K. Türk
17. Katrin Pedastsaar Sotsiaalstatistika: olemus ja roll riigivalitsemises. J. Kõre
18. Olavi Petron Põllumajandustootjatele makstavad toetused Eestis. R. Tõnnisson
19. Merle Pihlak Strateegiline planeerimine Eesti kohalikes omavalitsustes (Tallinna ja Tartu linna näitel). J. Kõre
20. Tarmo Tüür Funktsioonide andmine kohalikele omavalitsustele. T. Annus
21. Milena Väli Euroopa Liidu keskkonnapoliitika mõju Eesti kohalike omavalitsuste funktsioonide täitmisele. R. Tõnnisson

Last Update: 02.06.2000

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee