Sotsioloogia osakonna 1999 bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Eneken Juurmann TUDENGITE TOITUMISKÄITUMINE JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID  Dagmar Kutsar
2 Silja Kurik ÕPPURITE ELUORIENTATSIOONID JA OSALUS TEGEVUSTES: PÕLVKONDADEVAHELISTEST ERINEVUSTEST  Jüri Saarniit
3 Kersti Kõiv HARIDUSLIK EBAVÕRDSUS EESTIS 1990.AASTATE LÕPUS  Ellu Saar
4 Kairi Kõlves IGAPÄEVAELU JA SÜNDMUSTE SEOS SUITSIIDIGA  Airi Värnik
5 Veiko Paalandi KOLMEKÜMNEAASTASTE ELUORIENTATSIOONID: PÜSIVUS, MUUTUSED JA MÕJUTAVAD FAKTORID  Mikk Titma
6 Maksim Jatsa ARVUTID JA INTERNET: HOIAKUD NING ETTEKUJUTUSED EESTI HARIDUSSFÄÄRIS Rein Murakas
7 Külliki Korts RAHVUSLIKU IDENTITEEDI ERINEVATE VORMIDE KONSTRUEERIMINE EESTI AJAKIRJANDUSES 1987 - 1996  Marju Lauristin
8 Anu Masso VENELASED EESTIS: MÕNINGATE IDENTIFITSEERIVATE KATEGOORIATE TÄHENDUSEST  Triin Vihalemm
9 Riikka Mäkinen . SOOSTEREOTÜÜBID EESTI KOOLINOORTE SEAS  Anu Laas
10 Kersti Raadik ÕPPIVATE NOORTE POLIITILISTE HUVIDE KUJUNEMINE JA MUUTUMINE TSIVIILÜHISKONNALE LIIKUMISE AJAJÄRGUL EESTIS  Paul Kenkmann
11 Terje Tammekivi NIHKED EESTI-VENE ÕPILASTE HINNANGUTES ja HOIAKUTES EESTI ÜHISKONNA TAUSTAL 1990. AASTATEL  Paul Kenkmann
12 Tuuli Toomere INTERAKTIIVNE ARVUTI VAHENDUSEL REAALAJAS TOIMUV SUHTLEMISKESKKOND  Urmas Oja
13
Terje Merila LASTE TÖÖ LAPSEPÕLVESOTSIOLOOGILINE ANALÜÜS Dagmar Kutsar

 

Last Updated on 6/2/99
By ESTA