Psühholoogiaosakonna magistritööd 1999 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Monika Luik "The Effect of Collectivistic Attitudes on the Perception and Expression of Emotions"(Kollektivistlike hoiakute mõju emotsioonide tajule ja väljendamisele) Anu Realo
2 Kenn Konstabel "A comparison of Estonian and Russian versions" (Isiksusetesti NEO-PI-R eesti ja vene versiooni võrdlus kakskeelse test-retesti meetodiga) Anu Realo
3 Riina Häidkind "Chronic mild stress model of depression: Forced swimming behavior and monoamine neurochemistry" (Kroonilise mõõduka stressi depressioonimudel: käitumine sundujumise testis ja monoamiinide neurokeemia) Jaanus Harro
4 Iris Podar "Personality and Affectivity Characteristics Associated with Eating Disorders" (Söömishäiretega seonduvad isiksuse ja afektiivsuse iseärasused) Jüri Allik
5 Toivo Aavik "The Structure of Estonian Personal Values: A Lexical Approach" (Väärtusi kirjeldava sõnavara struktuur leksikaalne lähenemine) Jüri Allik
6 Raivo Valk Biases in recognition of emotions (Vead emotsioonide äratundmisel) Jüri Allik
Last Updated on 6/9/99
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee