Psühholoogiaosakonna bakalaureusetööd 1999 kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 TINA Annika SOTSIAALNE TOETUS JA SOTSIAALSE TOETUSE OOTUSED Aleksander Pulver
2 ARU Mare INIMESE VASAKU JA PAREMA ERISTAMISVÕIME VÕRDLEV HINDAMINE Aavo Luuk
3 EHRPAIS Anu GRAMMATILISE TRANSFORMATSIOONI ÜLESANNETE UURIMINE Aavo Luuk
4 ILVES Evelin KOOLILAPSE ISIKSUS JA AEROOBNE VÕIMEKUS Jaanus Harro Jüri Allik
5 KORV Karin VERBAALSE VÕIMEKUSE SEOS LOETU MÕISTMISE, KIRJUTAMISOSKUSE JA AKADEEMILISE EDUKUSEGA Olev Must
6 STASKEVITS Krista ENESEAVAMINE JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID Aleksander Pulver
7 KAPAUN Lilja VAIMSETE VÕIMETE SEOSEST KESKKOOLI LÕPETAMISE AASTA, ELUKOHA NING ERIALA EELISTUSEGA (1996-98.a. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonda astujate põhjal) Jüri Allik Olev Must
8 KIBUSPUU Karita LÄHISUHETE KVALITEETI MÕJUTAVAD TEGURID Aleksander Pulver
9 KIIVE Evelyn MONOAMIINOKSÜDAAS-B (MAO-B) SEOS LAPSEEA AGRESSIIVSUSE JA HÜPERAKTIIVSE KÄITUMISEGA Jaanus Harro
10 JÄRV Kadri LASTE TAVATEOORIAD. EELKOOLIEALISTE JA ALGKLASSIÕPILASTE TAVAARUSAAMAD AINEST Eve Kikas
11 LAIPAIK Signe MURDEEALISTE INDIVIDUALISEERUMINE JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID Aleksander Pulver
12 LEUSKA Anu JOONISTAMISSTRATEEGIATE ARENG JA SELLE SEOS KOGNITIIVSETE VÕIMETE TASEMEGA 5- JA 7-AASTASTEL LASTEL Aaro Toomela
13 LIIV Kristiine SUITSETAMISE SEOS ISIKSUSEOMADUSTE JA MAO-B AKTIIVSUSEGA KOOLILASTEL Jaanus Harro
14 LILLEP Kaja SOOROLLIDE SEOTUS FÜÜSILISE MINA JA SEKSUAALKÄITUMISEGA Aleksander Pulver
15 LINNAMÄGI Karmen PERSONAALSE JA KOLLEKTIIVSE ENESEHINNANGU SEOSED INDIVIDUALISTLIKE JA KOLLEKTIVISTLIKE HOIAKUTEGA Anu Realo
16 MUST Anne GLUTATIOON S-TRANSFERAASI LOOKUSTE M1 JA T1 SEOS VAIMSETE VÕIMETEGA Jüri Allik
17 MÄÄRITS Indrek-Ivar KLIENDI-PSÜHHOLOOGI USALDUSSUHTE JA KONFIDENTSIAALSE INFOGA SEONDUVAD KRIMINAALÕIGUSLIKUD ASPEKTID Maie Kreegipuu
18 NÕLVAK Aire VOCAL EXPRESSION OF EMOTION: RECOGNITION AND ACOUSTIC CHARACTERISTICS Jüri Allik
19 REIN Timo KLIENDITEENINDAJA ENESEKOHASED VÄITED JA ENESEKEHTESTAMINE ROLLIMÄNGUS Maie Kreegipuu
20 RIISPAP Tiia EMOTSIOONIVÄLJENDUSTE ÄRATUNDMISE SEOSED ISIKSUSEOMADUSTE JA MINA-HOIAKUTEGA Jüri Allik
21 SALUVEER Triin NARTSISSISTLIKU ISIKSUSE TESTI (NIT) PSÜHHOMEETRILISED OMADUSED Aleksander Pulver
22 SEMA Liina SCLEROSIS MULTIPLEXI DIAGNOOSIGA INIMESTE EMOTSIONAALNE HEAOLU Maie Kreegipuu Katrin Gross-Paju
23 SAUL Hillar KESKKOOLIEALISTE ARUSAAMAD TEOREETILISE KEEMIA MÕISTETEST Eve Kikas
24 SISASK Margret HISTRIOONILISE ISIKSUSHÄIRE JA RAHVUSVAHELISE ISIKSUSHÄIRETE INTERVJUU SÕELKÜSIMUSTIKU UURIMINE Maie Kreegipuu
25 SUMBERG Kai KAARTIDE INTERPRETEERIMINE NING JOONISTAMINE Eve Kikas


Last Updated on 5/31/99
By ESTA