LÜHIKOKKUVÕTE

Pärnu linna sotsiaalhoolekande süsteem on viimastel aastatel jõudsalt

arenenud. Peamised sotsiaalkaitset tagavad struktuurid on Pärnus

olemas, kuid puuduvad institutsioonid või spetsialistid, kelle otsene

ülesanne on sotsiaaltöö perekonnaga. Elades perekonnas ning toimides

sotsiaalses keskkonnas, on ka Pärnu elanikel oletatavasti probleeme,

mida saab lahendada perekonna sotsiaaltöö meetoditega. Tõenäoliselt

tehakse Pärnus sotsiaaltööd perekonnaga, kuigi seda nii ei nimetata.

Uurimistöö eesmärk oli analüüsida Pärnu linnas perekondade heaks

tehtavat tööd ning saadud tulemuste põhjal töötada välja ettepanekud

perekonna sotsiaaltöö Pärnu mudeli väljatöötamiseks. Kasutatud on

kvalitatiivset uurimismetoodikat, empiiriline materjal on kogutud

standardiseeritud süvaintervjuu abil.

Intervjueerisin kaheksat fookusgruppi (psühholoogid,

sotsiaaltöötajad, lasteõed, lastekaitsespetialistid, alaealiste

komisjoni liikmed, lasteaednikud, üksikvanemate liidu aktivistid ja

õpetajad, kokku 47 isikut). Intervjuud toimusid Pärnu linnas

ajavahemikul 6.04-27.04.1999.

Tulemused on järgmised:

1. Perekonna probleemide mõistmist ja lahendamist mõjutab perekonna

diskursus, mis tuleneb töötajate isiklikest väärtustest ja

kogemustest, erinevast professionaalsest ettevalmistusest,

ametipildist jne. Diskursused erinesid fookusgrupiti, kuid ka

individuaalsed vastajad esitasid sõltuvalt kontekstist vastandlikke

diskursusi. 2. Otseste töökohustuste raamides väljudes abistavad

perekondasid erineval määral kõik küsitletud fookusgrupid, aga ka

teised töötajad. 3. Institutsioonide koostöö põhineb valdavalt

töötajate isiklikul initsiatiivil. 4. Institutsioonide töös

perekondade abistamisel on kattumisi ja ka katmata alasid: nt

võrgustikutööd tehakse ainult lapse probleemist lähtuvalt ning ei

tegelda perekonna süsteemse ökoloogilise hindamisega. 5. Töötajate

poolt kasutatavad enesekaitse strateegiad ei ole piisavad

tasakaalustamaks tööstressi; palju esineb ebaküpseid strateegiaid,

peamiselt sotsiaaltöötajatel.