KOKKUVÕTE Isiksusetestide adapteerimisel on juba mõned aastakümned kasutusel "kakskeelse test-retesti" (bilingual test-retest) meetod, mille abil püütakse hinnata tõlke ja originaali vastavust, eelkõige, kas ja kuidas erinevate testiversioonidega saadud tulemused on võrreldavad. Käesolevas töös võrreldakse sama meetodiga ameerika päritolu isiksusetesti NEO-PI-R eesti ja vene versioone; leitakse, et mõlemad versioonid mõõdavad väga sarnaseid isiksuseomadusi, kuid skaalade summaarsed skoorid ei ole alati sama tähendusega. Lisaks demonstreeritakse, et varem välja toodud struktuurierinevused NEO-PI-R-i eesti ja vene versiooni vahel ei saa tuleneda lihtsalt tõlgete mittevastavusest, vaid tegu on rahvuslike/kultuuriliste erinevustega. Selliseid erinevusi on mitu, aga kõige ilmekam on näide, et Venemaal seondub impulsiivsus (oma soovidele või tungidele kergelt järele andmine) eelkõige aktiivsuse ja sõbralikkusega, Eestis aga kohusetunde puudusega.