Kertu Pärnat

Sotsioloogia2

Šveitsi Sotsiaalteaduslik Informatsiooni- ja Arhiiviteenistus SIDOS (Der Schweizerische Informations- und Archivdienst für die Sozialwissenschaften)

Elektrooniline aadress: http://www-sidos.unine.ch

SIDOS on Šveitsi Akademie der Geistes und Sozialwissenschaften juurde asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on koguda informatsiooni riigis läbiviidud sotsiaalteaduslike uurimuste kohta, võimaluse korral teatud uurimuste kaudu laekunud andmekogud ka arhiveerida. Hetkel pakub SIDOS teavet ligi 4000 uurimuse kohta. Informatsiooni kogutakse kohalike kõrgkoolidelt, avaliku ja privaatsektori institutsioonidelt ning mujalt.

Päringusüsteem ja otsimisvõimalused. Ülesehituslikult jaotub SIDOS sisuliselt kaheks struktuuriks, andmearhiiviks ja nagu nad ise nimetavad- uurimus(uuringu-)inventariks. Andmearhiiv sisaldab kataloogi SIDOSes arhiveeritud andmekogudest. Andmekataloogist saab teavet olemasolevate andmekogude kohta kahel viisil, kasutades teemade järgi läbiviidavat otsingut või kõikides andmekogudes tehtavat otsingut autorite, pealkirja, sisu, metoodika, ainevaldkonna, finantseerimisallika(te), uurimuse hetkeseisu (uurimus lõpetatud/ läbiviimisel), aastaarvu(de), jne. abil. Otsitavat valdkonda saab kitsendada ja laiendada, valides nuppe "and", "not" ja "or" , või nende kombinatsioone.

Uurimusega seotud info. Iga uurimuse puhul on välja toodud viimase number andmekataloogis, uurimusega seotud institutsioonid, autorid, teemavaldkonnad, andmekogumisperiood, andmekogumise geograafiline piirkond, andmekogumisel kasutatud meetodid, uurimuse finantseerijad, lühiülevaade, hetkeseis (uurimus lõpetatud/ läbiviimisel), aeg, millal viimati saadi uurimuse kohta informatsiooni, tavaliselt on lisatud ka uuringu resultaadid.

Andmestike kättesaamisvõimalused. Andmekogude tellimine on võimalik vaid elektronposti, telefoni ning postiteenuse kaudu. Andmestike formaadi saab tellija määrata lähtuvalt oma võimalustest (SPSS, EXCEL, dBASE formaadis; disketil, FTP või E-posti kaudu). Tellida saab andmestikke, mis asuvad SIDOSe andmekataloogis. Samas ei maksa loobuda nn. uurimisinventaris sisalduva huvipakkunud andmestikule järelpäringu saatmisest; organisatsiooni üheks põhimõtteks arhiveeringuandmete valimisel on muu hulgas sooviavaldused andearhiivi kasutajatelt, ehk seega võib SIDOS teie huvi põhjal valida arhiveerimiseks just vastava andmestiku. SIDOSe poolt arhiveerida otsustatud andmekogudele on esitatud ranged nõudmised ja vormilised juhised; andmed läbivad mitmeetapilise kontrolli, siiski pigem tulenevalt tehnilistest nõudmistest, kui sisulistest pretensioonidest.

Ühenduse kiirust serveriga hindaksin väga heaks. Lehekülgede disain on suhteliselt neutraalne, tekstiliigendused haaratavad ja informatsiooni leidmine päris loogiline, hõlpsamaks muudavad selle ka koduleheküljel toodud lingid.

Informatsiooni saab nii saksa kui prantsuse keeles.

Peamiselt puudutavad käsitletud uurimused kõikides valdkondades Šveitsi, mistõttu võiks Eesti sotsiaalteaduslike uuringute seisukohalt olla arhiivi materjalidest kasu peamiselt kui võrdlusuuringutest; või siis teistpidi, kasutatud instrumentide ning nende "töötamise" aspektist.