Piia Tammpuu

Sotsioloogia III

Andmearhiivid ja nende kasutamisvõimalused

 

 

Käesolevas töös on kommenteeritud Soome ja Norra riiklikke andmearhiive. Viidad mõlemale andmearhhivile võib leida nii CESSDA kui ESTA kodulehekülgede alt.

FSD (The Finnish Social Science Data Archive/ Soome Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv)

http://www.fsd.uta.fi/english/index.html

FSD kodulehekülgedel olev informatsioon on esitatud nii soome, rootsi kui ka inglise keeles. Antud töös on lähtutud inglise keelsest versioonist.

Tegevus

FSD on loodud 1999.aasta alguses Tampere Ülikooli juurde eraldiseisva üksusena. FSD põhieesmärkideks on andmete kogumine, sälitamine ja levitamine sekundaaranalüüsi tarbeks. Oma tegevuses piirdutakse esialgu eelkõige kvantitatiivandmete kogumisega, kuid FSD pakutud informatsiooniteenused hõlmavad ka teisi andmeliike.

Lisaks teeb FSD ettepanekuid riiklike uuringuandmete dokumentatsiooni standardite suhtes, korraldab ja toetab uuringuid ning õpetamist, annab välja publikatsioone sotsiaalteaduslike andmete arhiveerimise teemadel ja arendab välja teisi teenuste liike, mis on seotud FSD põhitegevusega.

FSD on Euroopa Nõukogu Sotsiaalteaduslike Andmearhiivide (CESSDA – the Council of European Social Science Data Archives) ja Ülikoolide- vahelise Poliitiliste ja Sotsiaaluuringute Konsortsiumi (ICPSR – the Inter-university Consortium for Political and Social Research) liige.

FSD on ka Soome-poolseks partneriks sellistes rahvusvahelistes uurimustes nagu Eurobarometer, ISSP (International Social Survey Program) ja WVS (World Values Surveys). Antud uurimusi puudutav täpsem teave on hetkel kättesaadav üksnes soome keeles.

Andmestikud

FSD arhiveerib masinal loetavaid (machine-readable) kvantitatiivuuringute andmeid, mis hinnatakse olevat olulised edasiste sotsiaalteaduslike valdkondade uurimise või õpetamise seisukohalt. Taaskasutajatele tehakse kättesaadavaks andmefailid koos originaalandmete kogumise vormidega (nt küsimustik) ja teiste vastavate andmestiku kirjelduse ja andmekogumise materjalidega.

FSD arhiveerib ja dokumenteerib andmeid erinevatel tasemetel. Kõige olulisemad andmekogud kontrollitakse, dokumenteeritakse ja sälitatakse tunnuste tasemel. FSD on valmis tõlkima dokumentatsiooni inglise keelde, eesmärgiga levitada andmeid rahvusvaheliselt.

Käesoleval hetkel koondab FSD endas nii Eurobaromeetri, ISSP ja WVS Soomes läbi viidud uurimuste andmestike dokumentatsioone kui ka muude uurimuste materjale. Enamikku neist on kahjuks kirjeldadatud vaid soome keeles, mistõttu on siinkohal nendest ülevaate andmine keelelise mitte-arusaamise tõttu komplitseeritud.

Juurdepääs andmetele

FSD pakub andmeid akadeemiliseks uurimuseks ja õpetamise eesmärgil (või ka teisteks võrdlevateks teadustegevusteks). Andmestike kättesaamiseks tuleb esitada taotlus, kus tuleb ära märkida järgmised andmed: taotleja eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon ja osakond, aadress (postikood, telefon, fax, e-mail), arhiivi uuringu number ja pealkiri, eesmärk, milleks andmeid kasutatakse (uurimusprojekti teema, hinnatav kestus), lühike eesmärgi kirjeldus, milleks andmeid vajatakse, andmestiku vastuvõtja, meedia ja formaadi detailid. Enne kui FSD väljastab andmekogu, peab kasutaja sõlmima kokkuleppe kasutustingimuste kohta. Põhilisi andmeteenuseid pakub FSD tasuta.

Lisaks võimaldab FSD andmebaas vaba juurdepääsu andmekogude nimekirjale ja andmete dokumentatsioonile. Hetkel on inglise keeles FSD koduleheküljel kättesaadav näidiseksemplarina vaid ühe uurimuse andmestiku dokumentatsioon, s.o 1988.a valimiseelistuste uurimus. Dokumentatsioonis on fikseeritud uurimuse number andmekataloogis, uurimuse nimetus, läbiviimise aeg, läbiviija-teostaja, uurimuse valdkond ja uurimusega seonduvad märksõnad. Uurimuse kokkuvõte (abstract) kirjeldab piisavalt täpselt uurimuse läbiviimise metoodikat ja valimi põhimõtteid ning mis laadi küsimusi uurimus puudutas. On välja toodud konkreetne vaatlusühik, valimi suurus ja demograafilised näitajad, tunnuste arv ja andmekogumise periood. Samas on ära märgitud millistel tingimustel võimaldatakse juurdepääsu antud andmetele (nt ilma piiranguteta teaduslikuks uurimistööks), millises formaadis (nt SPSS) ja keeles (nt soome) on andmed arhiveeritud ja dokumenteeritud ning mis failitüüpi on koodiraamat ja küsimustik. Lõppu on lisatud veel bibliograafilised viited ja publikatsioone puudutav teave. Ülejäänud andmestikke puudutav dokumentatsioon on esitatud vaid soome keeles.

FSD säilitab ja levitab andmeid lähtudes kindlatest õigustest ja kokkulepetest, mida kõik FSD kasutajad aktsepteerima peavad. Näiteks pole lubatud andmete kopeerimine muul kui heakskiidetud eesmärkidel. Andmete kogumise, säilitamise ja taaskasutamise protseduuride õiguspärasust kontrollivad vastavad võimuinstitutsioonid.

Praegusel hetkel on FSD’i andmekataloog kättesaadav võrgus klassifitseeritud nimekirja formaadis ilma igasuguste spetsiaalsete otsinguvõimalustega. Informatsiooniteenuste kvaliteet peaks arenema oluliselt niipea kui FSD hakkab 1999.aasta sügisel kasutama uut tarkvara, mis on loodud spetsiaalselt sotsiaalteaduslike andmearhiivide võrguteenuste tarbeks.

 

Lähitulevikus alustab FSD NESSTAR’i (Networked Social Science Tools and Resources) projekti poolt pakutava web-ile põhineva tarkvara kasutamist ning rahvusvahelise DDI metaandmete standardite formaadis andmete dokumenteerimist. NESSTAR’it võib vaadelda kui virtuaalset raamatukogu, mis pakub globaalset juurdepääsu kohalikele kogudele. NESSTAR’i on-line andmete brauser pakub ka võimalust sooritada põhilisi statistilisi analüüse. FSD on juba katsetanud NESSTAR’i süsteemi ja 1.jaanuaril 2000.a, kui antakse välja NESSTAR’i kliendiversioon 1.0, peaks FSD olema esimeste arhiivide seas, kes selle kasutusele võtavad. Kui praegu on enamik andmete dokumentatsioone soome keeles, siis tulevikus peaks kasvama ka ingliskeelsete variantide arv.

 

Täiendavad märkused

Kodulehelülgede kujundus on lihtne ning nendel esitatud informatsioon selgelt struktureeritud ja hõlpsasti hoomatav. FSD all on ka link, mis juhatab erinevatesse virtuaalsetesse raamatukogudesse, kust võib samuti leida teaduslikeks uuringuteks ja õppetööks vajalikku temaatilist informatsiooni.

Kuna FSD on tegutsenud väga lühikest aega, on tema poolt pakutava informatsiooni ja infoteenuste hulk veel väike. Siiski võib oletada, et tegemist on kiiresti areneva ja kaasaegse admearhiiviga. Kuna FSD pakub ka kohapealset andmekogude kasutamise võimalust, siis Eesti sotsiaalteadlaste jaoks võiks FSD andmekogudega töötamine osutuda reaalseks ja suhteliseks mugavaks just geograafilise läheduse tõttu.