Sigrit Tõrik   sigrito@ut.ee

sotsioloogia 4.

Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (ZA), tegutseb Kölni Ülikooli juures Kölnis, aadress: www.za.uni-koeln.de/

Keskarhiiv arhiveerib primaarmaterjali (andmeid, ankeetlehti, kodeerimispõhiplaane (Codepläne), empiiriliste uuringute tulemusi ). Tema tegevuse hulka kuulub: sekundaaranalüüsi jaoks nõutavate materjalide arhiveerimine, ettevalmistamine kasutajate jaoks. Keskarhiiv tegeleb kõikide alade uurimustega, kus kasutakse ajaloolist või empiirilist sotsiaaluuringumeetodit. See on organisatsioon, mis tegeleb sotsiaaluuringutega.

Kogu arhiveeritud andmestike arvu ei olnud võimalik tuvastada, sain teada nii palju, et Saksamaa kohta oli arhiveeritud andmestikke umbes 500 (see ei tähenda kogu arhiivi arhiveeritud andmeid). Uurimuste kogum on jagatud nelja suurde rühma:

(uurimustele on antud ka numbrid, numbrid ei tähenda tehtud uurimuste arvu, näit. üks uurimus võib kuuluda 2-te rühma )

0001-4999 keskarhiivi uuringud (mitte väga spetsiifilised)

5000-5999 uuringud aregumaadest

6000-6999 uuringud Saksamaalt

8000-8999 ajaloolise sotsiaaluuringu keskuse uuringud

2) Uurimustega seotud info: uurimuste kirjeldamiseks on ära toodud (enamasti on kõik uurimused ühe süsteemi järgi kirjeldatud) : uurimuse pealkiri; arhiveerimisnumber; tegevusaasta; primaaruurijad; keskarhiivikategooria; uuringu sisu kirjeldavad märksõnad; uuringu läbiviimise koht; viis, kuidas läbi viidi, mida kasutati; küsitletavate arv; tunnuste arv; analüüsimissüsteem; avalikustamine ( kelle poolt, kus); edasised juhised. Midagi rohkemat ei ole võimalik uurimuse kohta teada saada, sest infolehel ei ole ühtegi klikitavat linki.

3)Otsimisvõimalused : andmearhiivis on kaks otsingusüsteemi: kergem ja raskem. Raskem otsingusüsteem on uuringiud kirjeldava info kättesaamiseks täiuslikum. Andmeid saab otsida pealkirja, primaaruurijate, sisu märksõna, läbiviimiskoha järgi. Soovitav on otsingusüsteemis ära märkida veel keskarhiivinumber, kategooria, kuhu võiks need andmed kuuluda (kategooriad on ära toodud otsingusüsteemi all ). Kergema otsingusüsteemi puhul saab andmed kätte kasutades märksõna. Andmete hulka on võimalik piirata sõnadega and ja not ning laiendada sõnaga or.

4)5)6)Originaalandmestikel baseeruvat infot ei ole võimalik otse läbi WWW kätte saada. Selleks on vaja pöörduda volitatud iskute poole, kontakteerudes kas Fax., Tel. või maili teel. Ära on toodud ka terve tabel isikute nimede ja kontaktandmetega. Andmete kättesaamiseks arhiivist on vaja täita ka vastav plankett. Koodiraamatutega tegelevad ALLBUS, EUROBAROMETER, ISSP. Välja valitud andmestikud saab kätte kas online teel või kirja teel, soovi korral ka disketil, CD-ROM-l, FTP kaudu.

Kuna keskarhiivist kättesaadavad produktid on mitmesugused, siis ei saa ühetaolist kasutamismaksu kehtestada. Kasutamismaksu suurus oleneb teenuse kasutaja staatusest. Keskarhiiv on jaotanud kliendid 3-ks: * kõrgkoolid (instituudid ja nende liikmed)

Enamus teenusest maksab ise, 10% soodustust

Kõrgkooli projektide eest makstakse 50% kogumaksumusest

*eraettevõtted ja need, kes ei kuulu esimese punkti alla

maksavad kõikide produktide eest 100%-liselt

*inimesed ja instituudid, kes on seotud otseselt andmetega ( valmistavad materjale ette jne.) produktide kasutamine tasuta

Kui palju maksavad? Esimene grupp umbes 200 DEM, teine grupp 350 DEM, kolmas grupp 50 DEM (dokumenteerimine maksab).

Keskarhiiv pakub kontsuldantide teenuseid, need teenused on kasutajale tasuta. Keskarhiivi kasutajad võivad olla kõik inimesed ja organisatsioonid, mingit piirangut pole.

Arvutis WWW kaudu on võimalik keskarhiivist kätte saada andmeid erinevas mahus: on olemas detailne andmete olemasolu kataloog ja lihtsam andmete olemasolu register. Esimese puhul tuleks kasutada raskemat otsingusüsteemi, kätte saab niisiis detailesema info uuringu kohta, teise puhul, kasutades lihtsamat otsingusüsteemi, tuuakse lühikirjeldus uurimustest.

Keskarhiivis on kõik materjalid jagatud kategooriatesse:

Kategooria o - siia kuuluvad materjalid saab kätte igaüks

Kategooria a - siia kuuluvaid materjale saavad kätte kõrgkoolid, instituudid avalikustamiseks

Kategooria b - siia kuuluvaid materjale saavad kätte kõrgkoolid, teadustöö tegijad, instituudid, need materjalid ei kuulu avalikustamisele

Kategooria c - siia kuuluvaid materjale saavad kätte teadlased primaatuurijate loal

Kui arhiivi kasutaja on enam-vähem kindlad uuringud kätte saanud, peaks ta pöörduma koodiraamatusse või tegelema küsitluslehtedega, et välja selekteerida just talle vajalik info. Koodiraamat sisaldab peale küsitluslehtede andmete põhiloenduse ( kirjelduste positsioonid ja koodid). Need omavad tähsust andmete väljavõtmisel.

Spetsiifilist infot (tabelid, trükised) uuringute kohta saab raamatukogust. Seal on võimalik kas laenutada või kohapeal lugeda avalikustamata infot uurimuste kohta. WWW kaudu on spetsiaalraamatukogu fondist võimalik kätte saada publikatsioonide kirjeldusi (see on hästi ülevaatlik). Kättesaadav info põhineb andmebaasi monograafiatele, artiklitele kogutud töödest, ajakirjanduse artiklitele, küsitlustulemustele. Publikatsioonide kirjeldusi on võimalik kätte saada otsingu abil ( kasutades märksõna).

Uuringute kohta käiva kirjandusega teglevad järgmised ühingud:

SOLIS - see on bibliograafiline andmepank lühireferaatidega, sisaldab ka sotsiaalteaduslikku kirjandust

FORIS - pakub sotsiaalteaduslikele uurimisprojektidele kirjandust Saksamaalt, Austriast, Sveitsist.

7) Ühenduse kiirus serveriga oli üsna hea, infot sai kätte päris korralikult. Lehekülgede disain oli väga meeldiv. Tekstid sisaldasid rohkema info saamiseks mõnede asjade kohta päris palju klikitavaid märksõnu. Kui midagi jäi esitatud teksti juures ebaselgeks, oli võimalus hiirega vajalik info kätte saada. Keskarhiivi kodulehekülg võimaldas mugavat kasutamist, see oli süsteemne. Sellel linke pidi liikudes ei saanud midagi arusaamatuks jääda, valdkonda kirjeldati sellele vastava infoga (teemade liigendus oli hea – oli teada, et kui oli sisukorras sõna raamatukogu, siis sellele vastas ka selle kohane info).

8) Kuna konkreetseid andmeid kätte ei saanud, siis ei oska ma öelda, kuidas need andmestikud meie andmestikes kasutatavd on, kuid arvan, et võrdlusmomendina on need uurimused kasutatvad küll Eesti sotsiaalteaduslikes uurimustes.

9)Andmebaasi kasutamismugavus oli minu arvates hea, mulle meeldis, et koduleheküljel oli toodud nn. sisukord, konkreetse valdkonna all olid ära toodud just neid valdkondi kirjeldav info.

Meeldiv oli ka erinevate tekstide sees olevad klikitavad märksõnad (need võisid korrata eespool toodud infot) vastavateemalise info saamiseks. Üldinfot sisaldas see andmearhiiv parasjagu, millegagi ei ole üle pingutatud. Meeldis see, et oli räägitud piisavalt ZA-ga koostöötavatest ühingutest, väiksematest organisatsioonidest.