Piia Tammpuu

Sotsioloogia III

NSD (Norwegian Social Science Data Service/ Norra Sotsiaalteaduslik Andmeteenistus)

http://www.nsd.uib.no/english/

Tegevus

NSD on loodud 1971.aastal peakorteriga Bergeni Ülikooli juures ning selle olemus on multidistsiplinaarne, hõlmates sotsiaalteaduste põhilisi valdkondi. NSD tegevusvaldkond on lai ja nagu institutsiooni nimetusestki võib järeldada pole tegemist pelgalt andmearhiiviga.

NSD peamiste ülesannetena on fikseeritud:

andmete kogumine, dokumenteerimine ja säilitamine

andmebaaside loomine ja integreerimine

andmete ja andmeid puudutava informatsiooni levitamine

temaatiliste kaartide ja arvutigraafika tootmine

privaatsuse ja uuringutega seonduvatel teemadel nõustamine

õppematerjalide tootmine keskkoolide, kolledzite ja ülikoolide tarbeks

uuringuvajadustele kohandatud statistiliste analüüside tarbeks mõeldud tarkvara arendamine.

Üldise andmete kogumise, arhiveerimise ja levitamise tegevuse kõrval on huvipakkuv ja uudne kindlasti NSD poolt välja töötatud õppematerjale tutvustav informatsioon. NSD on loonud kaks lihtsamat statistika programmi NSDstat ja NSDstat+, mis on mõeldud keskkoolile ja kõrgkoolidele. Programmide loomisel on eesmärgiks olnud kasutajasõbralikkus ja võimsus töödelda suurt hulka andmeid minimaalse ajakuluga. NSDstat’i ja NSDstat+’i populaarsust tõendab see, et programmid on tõlgitud ka rootsi, inglise, saksa ja prantsuse keelde. Lisaks neile statistika programmidele on NSD välja töötanud ka õppepakette lisana õpikute juurde, mis põhinevad SPSS tarkvaral ja toetuvad nii rahvusvahelistele kui NSD enda andmekogude materjalidele. Näitena võib tuua paketi "Window towards Society" 1- 4, mis kujutab endast kodaniku ja ühiskonnaõpetuse elektroonilist täiendmaterjali koolide jaoks.

NSD on ka Norra-poolseks partneriks sellistes rahvusvahelistes uurimisprojektides nagu Eurobaromeeter, ISSP (the International Social Survey Program) ja WVS (the World Values Surveys). Lisaks koondab NSD ka rahvusvahelisi valmistega seotud uuringuid.

Andmestikud

Andmekogud on laiemalt jaotatud kolme kategooriasse:

Regionaaltasandi andmed – kirjeldavad kindlaid geograafilisi ühikuid, peamiselt kohalikke omavalitsusi ja valdu. Hõlmab järgmisi andmebaase:

Kommuuni andmebaas (The Commune Database) – sisaldab statistikat kõigi Norra omavalitsusühikute kohta alates 1769.aastast. Hõlmab selliseid valdkondi nagu demograafia, valmiste statistika, rahvamajanduse ja heaoluriigiga seotud statistika, ametialane informatsioon.

Rahvaloenduste andmebaas (The Database on Census Tracts)– sisaldab informatsiooni 1950., 1960., 1970., 1980. ja 1990. aasta rahvaloenduste kohta.

Kriminaalõiguse arhiiv (The Criminal Justice Archive) – pakub informatsiooni kuritegude ja kohtuotsuste kohta, põhinedes politseijaoskondade raportidele ja kattes ajaperioodi alates 1860.aastast.

Põhjamaade regionaalse aegrea andmebaas (The Nordic Database on Regional Times Series) – sisaldab valdade tasandil informatsiooni rahvaloendustest ja valmistest viie Põhjamaade riigi kohta aastatest 1950-1990.

Individuaaltasandi andmed – sisaldab indiviide puudutavatest uurimustest või registritest pärinevaid andmeid. Hõlmab järgmisi andmebaase:

Küsitluste arhiiv (The Polling Archive) – sisaldab Norra sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke olusid puudutavat informatsiooni alates 1964.aastast.

Norra vaatluste arhiiv (The Norwegian Survey Archive) – sisaldab Norra statistikaameti ja üksikuurijate poolt läbi viidud uurimusi, mis katavad selliseid teemasid nagu elatustase, kulutused, ajabüdzhet, puhkus, tervis, töö, fertiilsus, valmised, demokraatia, sotsiaalsed väärtused ja elutingimused.

Rahvaloenduste andmepank (The Census Databank)– pakub 10%-list valimit 1960., 1970., 1980, ja 1990.aasta rahvaloendusest.

KIRUT’i andmebaas (The KIRUT Database) – sisaldab 10%-list valmit Norra 16-66 aastasest elanikkonnast. Lisaks tavapärastele demograafilistele tunnustele pakub see ka palga, töö, hariduse, sissetuleku ja perekonna suurusega seotud informatsiooni. Andmed pärinevad riiklikest administratiivsetest ja statistlistest registritest.

Poliitilist süsteemi puudutavad andmed – siia alla on koondatud valimisi, poliitilisi eelistusi, poliitilisi eliite, parteisid ja muid institutsioone puudutavate uurimuste andmed. Sisaldab muuhulgas parlamendi ja valitsuse liikmete biograafilisi andmeid alates 1814.aastast, 1945 – 1993.aastatel parlamenti valitud parteide manifeste, keskvalitsuse organisatsioone ja nende tegevust puudutavat informatsiooni alates 1945.aastast, parlamendivalmiste tulemusi 1945-1994.aastani

Lisaks nendele kategooriatele võib eraldi vaadelda veel kõrgharidust puudutavat statistikat. Vastav andmebaas on loodud koostöös Norra haridusministeeriumiga ja sisaldab agregeeritud andmeid kõrgharidust pakkuvate koolide organisatsioonilise struktuuri, kursuste, kraadide, üliõpilaste, personali, finantseeringute jms kohta. Andmebaasi planeeritakse koondada ka kõrgharidust puudutavate uurimuste andmeid.

Suhteliselt spetsiifilist informatsiooni koondab ka andmebaas Infoil, mis kogub andmeid Norra ja rahvusvahelistest uurimustest, mis puudutavad naftat, gaasi, süsivesinikku ja offshore-tegevust. Vastava andmebaasi juures leidub ka otsingumootor ja kogu informatsioon on kättesaadav inglise keeles.

Juurdepääs andmetele

Juurdepääs andmetele on reguleeritud mitmete reeglite ja nõuetega, mis on ära toodud NSDaccess lingi all. EL poolt finantseeritud TMR (Training and Mobility of Researchers) programmi raames toetatakse juurdepääsu suureulatuslikele rajatistele (LSF – Large Scale Facilities) NSD juures. Antud programmi raames saavad uurijad ja sotsiaalteadlased EL liikmeriikidest ja liitunud riikidest (associated states) taotleda võimalust töötamiseks võrdlevate andmebaasidega NSD keskkonnas kohapeal. Uurijad peavad olema nende riikide kodanikud või seal alaliselt resideeruma. Tehtud tööd tuleb hiljem ka kirjalikult avaldada. Taotlused vaatab läbi ja otsuse taotluste rahuldamise kohta teeb rahvusvaheline nõukogu. TMR projekti raames on andmebaaside ja muude NSD poolt pakutavate teenuste kasutamine tasuta. Interneti teel on kättesaadav ka vastav taotlusvorm.

Tavakasutaja jaoks kättesaadav informatsioon sisaldub peamiselt lingi "Newsletter" all, mis kajastab käimasolevaid tegevusi ja projekte. Sealt võib leida publikatsioone, uurimistulemuste kokkuvõtteid ja projektide lühikirjeldusi.Mõningate uurimuste dokumente ja publikatsioone on võimalik ka teatud summa eest tellida. Samuti on kättesaadavad 1995. ja 1996.aasta NSD aastaaruanded (Annual Reports), mida on võimalik maha laadida PFD formaadis või kasutades Acrobat Reader’it. Järgenevalt on esitatud lühidalt alateemad, mis Newsletter’i lingi all leiduvad.

Individuaaltasandi andmed

Privaatsus ja uurimistegevus

Õppepaketid ja juhendmaterjalid

Regionaalandmed

Poliitilist süsteemi ja valitsust puudutavad andmed

Praegune uurimistegevus ja kõrgharidus

NSD kodulehekülgedelt leiab ka viiteid NESSTAR’i kohta, kuid olemasolev informatsioon puudutab vaid aastaid 1996 – 1998 ning millisesse etappi on vastava programmi käivitamisega jõutud praeguseks, pole võimalik välja lugeda

 

Täiendavad märkused

Kuna NSD tegevusvaldkond on suhteliselt lai, on raske kokkuvõtlikult analüüsida kodulehekülgedel esitatatud informatsiooni hulka. Kodulehekülgede kujunduse ja struktuuri kohta olulisi kriitilisi märkusi pole, küll aga tundub, et olemasolevaid materjale pole pidevalt täiendatud ning värskem informatsioon seetõttu puudub.Ka on norra keelsetele lehekülgedel esitatatud materjalid tunduvalt põhjalikumad ja täielikumad, samas kui inglise keeles kättesaadavad on üldisemad ja ülevaatlikumad. NSD avaleheküljel on ka uurimismootori link, mis võimaldab sooritada otsinguid NSD Interneti lehekülgede piires.

Eesti sotsiaalteadusliku uurimistegevuse ja arhiivinduse jaoks võiks huvipakkuv ja vajalik olla just privaatsuse küsimust puudutav informatsioon, samuti väljatöötatud õppematerjalid, kuna Eestis on sellesuunaline tegevus liialt puudulikult reguleeritud (privaatsus) või puudub üldse (õppematerjalid). Hindamatu väärtusega on kindlasti ka paljud ajaloolised andmed. Tuleb siiski tõdeda, et juurdepääs NSD andmekogudele on suhteliselt rangelt reglementeeritud, mistõttu kasutusvõimalused Eesti sotsiaalteaduslikes uurimustes on piiratud.