Sigrit Tõrik   sigrito@ut.ee

sotsioloogia 4.

1)The Australian Bureau of Statistics ( ABS), asub Belconnen ACT 2616, PO Box 10, Australia

Aadress: http://www.statistics.gov.au/

Tegemist on Austraalia ametliku statistilise organisatsiooniga. Tema pemine funktsioon on varustada valitsust ja ühiskonda efektiivsete, kasutajatele suunatud rahvuslik - statitiliste teenustega. ABS tegevusvaldkonda kuulub igasuguste uurimuste ( alustades perekonnaga, lõpetades transpordi ja turismiga) läbiviimine, tegemise korraldamine. ABS kataloogides sisldub ka mitte organisatsiooni enda poolt läbi viidud uurimusi.

Küsimusele "Kui palju arhiveeritud anmestikke see statistiline organisatsioon omab?" ei osanud ma vastata, sest seda polnud minu arvates võimalik kuskilt välja lugeda.

2) Uurimustega seotd info: uurimuste puhul on välja toodud : uurimuse valdkond (näit. demograafia); läbiviimise koht ja aeg; kataloogi number; mõnel uurimusel esitatud ka uurimuses kasutatvad indikaatorid; teema kohane olukorra üldiseloomustus (3-4 lauset); saadud tulemuste lühiülevaade teemade kaupa (näit. demograafilise uuringu puhul alateemadeks olid suremus, sünnid, migratsioon jne.); mõne uurimuse puhul oli tehtud ka kokkuvõtlik avastus (mida selle uurimusega siis leiti) ja ära märgitud võimalus sellest uurimusest veel midagi lugeda (info, mis on selle uurimuse kohta hiljem esitatud või tehtud kordusuuring) – seda saab vaadata lingi alt Latest Media Release või Release advice.

3)Otsimisvõimalus: enamus paragrahve selles andmebaasis pakuvad otsimisvõimalusi. Otsingusüsteem on üldiselt väga lihtne, sisestades ühe või enam märksõnu, saab vastavaid sõnu sisaldavad dokumendid. Paljude dokumentide esitamisel on võimalik seda otsingut kitsendada ja piirata sõnaga and. Soovitud tulemusi on võimalik sortida:

reasta olulisuse järgi

vanemad enne (ajaliselt)

uuemad enne (ajaliselt)

Võimalik veel

leida vastavalt sõnale

leida sõnade variatsioone defineerituna sõnaraamatu järgi

Otsingut kasutatakse igasuguse info leidmiseks: leida infot osriikide kaupa, leida publikatsioone ja leida infot uurimuste kohta, konkreetset infot uurimuste kohta ( millal tehtud esimene sellealane uuring ja millal seda uuringut korratud, maksumus, millal saab veel sellest uurimusest teada jne.), leida üldinfot Austraalia kohta.

4)5)6) Originaalandmete kättesaamiseks ei ole esitatud mingit päringusüsteemi. Originaalandmed on kättesaadavad ABS-st selleks volitatud inimeste vahendusel, nendele vastavad kontaktandmed on ka arvutis olemas, enamasti tuleb helistada ABS järelpärimise numbrile. Igasugune info Austraalia kohta on kättesaadav publikatsioonide näol, kohandatud artiklite näol, CD- ROM-il, disketil, interneti kaudu, loomulikult kui vastav luba on saadud. Soovi korral võib ABS andmete kättesaamiseks kasutada e-maili abi, tuleb ainult täita vastavad planketid, mis on samuti arvutis olemas.

Nagu eelnevalt mainisin, on otsingu kaudu võimalik kätte saada ka publikatsioonide kirjeldusi. ABS-s omistatakse väga, väga suurt tähtsust publikatsioonide ja uurimistulemuste (produktide) kataloogile. Selles kataloogis sisalduv on ABS poolt tehtud 1994-st –1997-ni, kaasaarvatud 1998 aastal tehtud ja kavatsetud ( ühesõnaga see kataloog on olemas ABS-s alates 1994-st aastast, organisatsioon on eksisteerinud juba peaaegu 90 aastat). Kataloog on kasutatav ka CD- ROM-l, kataloog on primaarseim võimalus statistilise info kättesaamiseks. Igat dokumenti selles kataloogis on kirjeldatud järgmiselt: millega tegu (pealkiri); väljaandmisaasta; sisukirjeldus; produkti avalikustamise vahend – trükitud publikatsioon, diskett, CD-ROM, online teenus.

Enamus uurimuste lühikirjeldused on kättesaadavad ja loetavad ka arvutis, kuid on veel üle 100,000 kirjelduse, tulemuse, millele on ligipääs võimalik ainult PC AUSSTATS kaudu (online juurdepääs ABS andmebaasile). PC AUSSTATS vahendusel saab kätte kõige uuemat infot.

ABS töötajad pakuvad kontsultatsioone erinevate küsimuste alal (alates lihtsamatest, lõpetades detailsemate uuringu kohta käivate küsimustega). Kontsuldandid omavad väga laialdast infot: publitseeritud ja mitte publitseeritud statistiline info, äriinfo, tööstusinfo, kultuuriinfo, populatsioonide kohta ning tervise ja heaolu valla kohta käiv info jne.

Andmete kättesaamine, andmete omamine maksab, " kui palju?", oleneb dokumendist. Selleks, et andmete omandamine liiga kalliks ei läheks, on kontsultandid, kes aitavad kasutajat kõige vajalikuma osa otsimisel konkreetsest uuringust.

7) Ühenduse kiirus serveriga olenes ajast, millal seda andmebaasi kasutasin: päeval oli see küllalt aeglane, õhtul päris kiire. Üldiselt võib rahul olla.

Kasutades ABS koduleheküljel linki this map, tuuakse ekraanile kogu andmebaasi iseloomustav lehekülg koos linkidega : home page ja lühidalt kirjeldatud selles sisalduv, tähtsamate asjade kohta on värviga eristatud sõnale klikkides võimalik rohkem infot saada ; statistics (sealjuures sama,mis eelmise lingi puhul; about ABS; using this site, mis seletab mõndasid andmebaasis tehtavaid operatsioone.

Andmebaasis on süsteem, mis teeb info kättesaamise, sellest arusaamise vägagi lihtsaks. Segadusse võib ajada võib-olla ühesugune otsingusüsteem erineva valdkonna info kättesaamiseks.

8) ABS annab meile vägagi tervikliku pildi sellest, missugune Austraalia on, mis seal toimub ja kuidas sellel maal elavatel inimestel läheb. Ma arvan, et võrdlusmatejalina on selles andmebaasis sisalduv kasutatav Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes, sest esitatud infost võis välja lugeda selle, et kasutatkse enam-vähem ühesuguseid ühikuid.

9) Meeldis see, et oli võimalik kätte saada terviklik pilt Austraalia kohta, selle erinevate osade kohta. Suureks plussiks pean seda, et juba kirjutatud infole on võimalik juurde lugeda midagi uuemat selle uurimuse kohta (1998 aasta seisukohalt), kasutadedes linki Latest media release.

Meeldis see, et on kirjutatud selle andmebaasi juures tegutsevatest ühingutest, näit. CDATA91 ja IRDB98. Need lihtsustavad info saamist konkreetse valdkonna kohta, aitavad andmeid analüüsida mindgist valdkonnast, kohast jne. Lähtuvalt, samuti aitavad analüüsida andmeid teistest andmetest lähtuvalt.

Häirivaks oli see, et väga palju korrutati üht ja seda sama erinevates kohtades (näit. et me omame väga , väga palju statistilist infot, oleme kõige paremad).

Raskusi valmistas kontaktandmete ülesleidmine.