Anne Õuemaa   enna@lai.ut.ee

Sots. dok.

Nimi: Demographic and Health Surveys Data Archive

Asukoht: http://www.macroint.com/dhs/dhsarch.html

Temaatiline suund: Demograafiliste ja terviseuurimuste programm (The Demographic and Health Survey (DHS) Program) on pikemaajaline projekt, et toetada arengumaades rahvastiku ja terviseuuringute läbiviimist ja analüüsi. Andmearhiiv sisaldab hetkel andmestikke 47 Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika ja Lähis-Ida riigi kohta.

Arhiveeritud andmestike arv: Kui üheks andmestikuks pidada kogu informatsiooni, mis on kogutud ühe konkreetse riigi kohta, siis on andmearhiivis hetkel 47 andmestikku. Detailsem informatsioon andmestike või küsitluste arvu kohta ei olnud registreerimata kasutajale kättesaadav.

Esitatud on järgmine uurimustega seotud info: Andmete kogumist on toetanud ja toetab Macro International Inc. Kõigi 47 maa kohta on olemas standardküsimustiku alusel naistelt kogutud andmed, mis katavad järgmised valdkonnad: pereplaneerimine, laste tervislik seisund, naise enda ja tema abikaasa sotsiaalne staatus. On toodud märge selle kohta, et igal maal küsitleti esinduslikku valimit 15-49-aastastest naistest. Detailsemat valimikirjeldust on võimalik leida eraldi lingi alt - Data notes. Seal esitatakse informatsioon valimi kohta nii vanuse, aastate kui ka maade lõikes.

Teatud teemade alast informatsiooni (nt kättesaadavad teenused või meeste küsitluse andmed) leidub vaid üksikute maade kohta. Teatud teemade uurimiseks on koostatud standardküsimustikud, detailsema informatsiooni saamiseks on lisatud vajadusel sobivad moodulküsimused. Lisaks eelnevale on mõne maa kohta olemas eksperimentaal- ja süvauurimuste andmed.

Päringusüsteem ja otsimisvõimalus vajaliku metainformatsiooni leidmiseks uurimuste kohta: Üldist metainformatsiooni on võimalik leida andmearhiivi koduleheküljelt suhteliselt kerge vaevaga. Üldkirjeldus on esitatud andmearhiivi sisu, küsimustiku sisu, samuti andmete kättesaadava vormi, meediatüübi, kättesaadava andmefaili formaadi ja andmetele ligipääsetavuse kohta. Detailset valimikirjeldust on võimalik leida eraldi lingi alt - Data notes. Täpsustav informatsioon tunnuste sisu kohta lisatakse päringu vastusele. Veelgi detailsemat dokumentatsiooni ja metoodika kirjeldust on võimalik tellida.

Võimalused esitada päringuid originaalandmete kohta, agregeeritud resultaatide esitamine, elektroonilised publikatsioonid vms: Piiratud juhtudel on võimalik esitada andmepäringuid naiste standarduurimuse kohta igal andmearhiivi külastajal. Päringut võib alustada huvitava tunnuse valikust või huvipakkuvast piirkonnast elektroonilisel maakaardil klikkides. Samuti saab valida perioodi ehk aastat/id, mille lõikes tunnuse väärtusi on võimalik võrrelda vms.

Päringu vastus esitatakse tabelina, millele on tekstina lisatud täpsustav informatsioon tabelis toodud tunnuste sisu kohta.

Võimalik on tellida saadud uurimustel põhinevaid elektroonilisi publikatsioone: vahe-ja lõpparuandeid, võrdlevaid uurimusi, samuti põhidokumentatsiooni ja metodoloogilisi aruandeid jms. Seda kõike aga mõõduka tasu eest kirja teel või interneti vahendusel tellides.

Vabalt kasutatavad andmestikud ja nende kättesaamisvõimalused: Nagu eelpool mainitud on registreerimata kasutajale vabalt kättesaadav vaid väike osa andmestikest. Arvatavasti on registreeritud kasutajatel juurdepääs arvukamatele andmestikele. Liikmeks registreerimisel piiranguid ei tundunud olevat. Vabalt kasutatavad andmestikud on kättesaadavad päringute vahendusel, registreeritud kasutajatele soovi korral ka vahetult FTP failidena.

Mida teha ülejäänud andmestike kättesaamiseks: Mõnede maade puhul on andmete üldkasutamine piiratud. Kasutamisloa taotluse rahuldamine kuulub andmearhiivi kompetentsi, seega tuleb pöörduda käesoleva andmearhiivi lube jagavate instantside poole. See peaks olema võimalik vastavate linkide kaudu, mis kahjuks hetkel küll ei funktsioneerinud.

Ühenduse kiirus serveriga: Suhteliselt aeglane.

Lehekülgede disain ja kasutamismugavus: Kasutamise seisukohalt võiks olla rohkem ühendavaid linke. Arusaadavalt tuleneb nimetatud “puudus” tõigast, et andmestike ja muu informatsiooni kättesaadavust on piiratud.

Üldhinnang Eesti sotsiaalteaduslikes uuringutes kasutatavuse seisukohalt:

Võib arvata, et antud andmearhiivi külastamine vastaval eesmärgil on haruharv. Siiski jääb võimalus, et väga spetsiifiliste uurimisülesannete puhul on antud informatsioon võrdlusmaterjalina kasutatav - näiteks selleks, et tõestada, kui erinevad või sarnased (?) on arengumaad ja Eesti teatud indikaatorite lõikes.