Käitumishälvetega tütarlaste uurimus

1. Käitumishälvete tekkimise sotsiaalsed põhjused alaealistel.
Social Causation of Delinquency.

2. Finantseerija: Eesti Teadusfond, uurimistoetus nr. 1147

3. Uurimus viidi läbi Tartu Ülikooli Sotsioloogiaosakonna käitumishälvete uurimisgrupi poolt. Uurimisgrupi liikmed:
Strömpl, Judit - teadur, sotsiaaltöö magistrant (projekti juht)
Markina, Anna - vaneminsener, sotsioloogia magistrant
Saaremägi, Helle - teadur, psühholoogia magistrant

4. Uurimisgrupi koordinaadid:
Postiaadress ja uurimisgrupi asukoht:
Tartu, Tiigi tn. 78-219
Telefon: 37-27-430809
E-mail: anna@psych.ut.ee

5. Uurimuse objektiks olid Kaagvere erikooli kasvandikud ehk kõik 1993-94.a. institutsionaliseeritud käitumishälvetega tütarlapsed EV-s.

6. Põhilised infoblokid
* perekondlik taust ja suhted perekonnas;
* koolitee, vaba aja veetmine ja meelelahutused;
* erikooli kasvandike suhtlemisring, seksuaalsed kogemused ja tervislik seisund;
* isiksus ja oskused, sõltuvused ja seadusevastane tegevus.
* seaduserikumine ja sõpruskond;

7. Valimi moodustamine.
Uuritud on kõik uurimuse ajal institutsionaliseeritud käitumishälvetega tütarlapsed Eesti Vabariigis.

8. Andmefailis sisalduvad andmed koguti ajavahemikul oktoober 1993 - aprill 1994.

9. Andmed koguti süvaintervjuu meetodil. Intervjueeriti 58 tütarlast. Süvaintervjuu läbiviimiseks kasutasin Kanada noorte uurimiseks välja töötatud ametlikku tüüpintervjuud (alaealiste delinkventide uurimiseks probatsiooni raames individuaalsete arengulugude koostamise jaoks) "Youth level of service interview (Draft)".

10. Uurimuse tulemuseks on J.Strömpl magistri töö sotsiaaltöö alal: "Käitumishälvetega tütarlaste kohtlemine Eestis. Hetkeseis ja perspektiivid"

11. Ülevaate koostas Judit Strömpl.
Tartu, Tiigi tn. 78-219
Telefon: 37-27-430809