EESTI: UUS PARADIGMA EESTI ENAMUSE JA VENE VÄHEMUSE SUHETES

Eesti elavate eestlaste ja venelaste kui etnilise enamuse ja vähemuse aktuaalsed probleemid, privatiseerimisse ja demokraatiasse suhtumine, kultuurist, keeleoskusest ja rahvussuhetest, kodakondsusest.

2. Koost projekt: Etnopoliitika töörühm, Salzburgi Ülikool ja ARIKO MG. Kesk-Euroopa Ülikooli grant nr. 424/91-92

3. Projekti juht: Aksel Kirch (RASI) Uurimisgrupp: Prof. Michael Geistlinger (Salzburgi Ülikool) Lia Lepane (ARIKO MG) Marika Kirch, Tarmo Tuisk (RASI)

4. Uurimigrupi aadress:

Etnopoliitika töörühm Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut (RASI) Estonia pst. 7 Tallinn 10143

Tel/Fax +372 6 454926

5. Uurimisobjekt: Eesti elanikkond.

6. Infoblokid: - venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste jt geograafiline päritolu ja remigratsiooni suunad - rahulolu majandusliku olukorraga Eestis ja hinnang Venemaa kohta - suhtumine rahvussuhetesse; etniline tolerantsus; konfliktid - etnokultuuriline identifikatsioon - võõrkeelteoskus; keelesituatsioon - adaptatsiooni ja integratsiooni tase - separatsimi tüpoloogia - hoiakud tulevase kodakonsuse suhtes; lojaalsus; seadusekuulekus - suhtumine kultuuriautonoomiasse

7. Üle-Eestiline kvootvalim, milles arvestati elukohta, haridust, vanust, sugu, rahvust.

8. Andmefailis sisalduvad andmed koguti veebruaris 1993.

9. Andmeid koguti intervjuu meetodil. Küsitleti 936 respondenti. 497 eestlast + 439 muulast.

10. Uurimuse kohta ilmunud põhipublikatsioonid:

Michael Geistlinger. Aksel Kirch. Estonia - A new framework for the Estonian majority and the Russian minority. Wien. Braum ller 1995. 159 pages.

Aksel Kirch, Marika Kirch, Tarmo Tuisk. Russians in the Baltic States: To Be or Not To Be? In: Journal of Baltic Studies XXIV/2 A Special Issue: Public Opinion in the Baltic States. Summer 1993. Illinois. pp. 174-188.