EESTI TEGELIKKUS 92

Eesti elavate muulaste majanduslik olukord, kultuuriline ja sotsiaalne identifikatsioon, adaptatsiooni ja remigratsiooni potentsiaal, hoiakud tulevase kodakondsuse suhtes.

2. Lepinguline. EV Valitsuse tellimus.

3. Projekti juht Aksel Kirch Uurimisgrupp: Aimar Altosaar, Lia Lepane (ARIKO MG) Marika Kirch, Tarmo Tuisk (RASI)

4. Uurimigrupi aadress:

Etnopoliitika töörühm Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut (RASI) Estonia pst. 7 Tallinn 10143

Tel/Fax. +372 6 454926

5. Uurimisobjekt: Eesti muulaskond.

6. Infoblokid: - venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste jt geograafiline päritolu - potentsiaalse remigratsiooni suunad - rahulolu majandusliku olukorraga - suhtumine rahvussuhetesse - sotsiaalne ja kultuuriline identifikatsioon - eesti keele oskus - erinevate TV-kanalite osatähtsus venelastele - adaptatsiooni ja integratsiooni tase - separatsimi tüpoloogia - hoiakud tulevase kodakonsuse suhtes

7. Üle-Eestiline kvootvalim, milles arvestati elukohta, haridust, vanust, sugu, rahvust.

8. Andmefailis sisalduvad andmed koguti aprillis 1992.

9. Andmeid koguti intervjuu meetodil. Küsitleti 925 respondenti.

10. Uurimuse kohta ilmunud põhipublikatsioon:

Aksel Kirch, Marika Kirch, Tarmo Tuisk. The non-Estonian Population Today and Tomorrow. A Sociological Overview. Estonian Academy of Sciences. Tallinn. 1992 (December). 32 pages.