TALLETAMISLEPING NR. ..........

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv (ESTA), keda esindab ................................................. (nimi, amet) (edaspidi ESTA) ja ............................................................... (nimi, amet), kes esindab ............................................................... (edaspidi Talletaja) sõlmivad omavahel järgneva lepingu:

1.Talletaja annab üle ESTA-le järgneva elektroonilisel kujul andmestiku:

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................... (andmestiku nimi, sisu lühikirjeldus).

2.Andmestikuga koos antakse üle järgmised täiendavad materjalid:

............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

(ankeedid, kodeerimisjuhendid, uurimuse kirjeldused, aruannete või publikatsioonide koopiad jne. - märkida, kas need on elektroonilisel vôi mitteelektroonilisel kujul).

3.Talletaja piiritleb andmefaili kasutamise re iimid ESTA kasutajate poolt alljärgnevalt: re iimid: A - vaba kôigile kasutajatele B - lubatud kasutada mittekommertsiaalsetel akadeemilistel eesmärkidel C - kasutamine lubatud ainult kokkuleppel Talletajaga

4. ESTA kohustub hoidma, kaitsma ja tutvustama arhiivi talletatud andmestikke ja täiendavaid materjale. ESTA teeb arvutivõrgu kaudu teatavaks andmestiku olemasolu ja andmestiku kasutajad, koostab ja täiendab andmestike ja nende kasutajate nimekirju.

5. ESTA kohustub hea seisma selle eest, et kõik andmete kasutajad järgiksid intellektuaalse omandi kaitse ja autoriõiguse seadusi ning akadeemilise eetika nõudeid.

6. ESTA väljastab Talletajale igal aastal nimekirja kõigist andmestiku kasutajatest koos kasutamislepingu koopiatega. Andmestiku vaba levitamise korral läbi arvutivõrkude antakse kasutajale üle nimekiri andmestikku kopeerinud arvutite aadressidest.

7.Andmestikule lisatud täiendavad materjalid kuuluvad vabale levitamisele, kui lepingu eritingimustes pole teisiti sätestatud.

8.Andmestiku kasutamisel publikatsioonides, aruannetes ja avalikes esinemistes on ESTA kasutajatel kohustus viidata uurimuse teostajatele.

9. Eritingimused:

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

(mitteakadeemiliste tarbijate tasumäärad andmestiku kasutamise eest, piirangud täiendavale materjalide levitamisele,muud piirangud kasutajate koosseisu, kasutamise laadi või aja suhtes jne.)

10. Käesoleva lepingu rikkumisel on Talletajal õigus taotleda lepingu muutmist või lõpetamist. Lepingu rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

11. Käesolev leping on sõlmitud kahes vôrdväärses eksemplaris, millest ühe saab ESTA ja teise Talletaja ning jõustub selle sõlmimise momendist. Käesoleva lepingu tingimuste muutmine ja täiendamine toimub lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Lepingu lõpetamiseks piisab Talletaja kirjalikust avaldusest.
 
 
ESTA
Talletaja
Aadress 

Nimi: 

Allkiri: 

Telefon 

Faks 

E-mail: 

Tiigi 78/80 Tartu 50410 

+3727-375 931 

+3727-375 900 

socarch@psych.ut.ee 

 

"....." ............................... 200... a.