Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi (ESTA)
STATUUT

 


I. Üldsätted

1. Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv (edaspidi lühendatult ESTA, inglise keeles Estonian Social Science Data Archive, lühendatult ESSDA) on interdistsiplinaarne keskus, mis toimib üle-eestilise sotsiaalteaduste andmepangana. ESTA kuulub Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna koosseisu.

2. ESTA aadress on Tiigi 78 ruum 217/218, 50410 Tartu, tel.375 931, fax 375 900.

3. ESTA tegutseb Eesti Vabariigi seadusandluse, Tartu Ülikooli Põhikirja, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna põhimääruse ja käesoleva statuudi alusel.

4. ESTA-l on oma nimetusega pitsat ja sümboolika

5. ESTA eesmärk on kaasa aidata Eestis kogutud sotsiaalteadusliku informatsiooni korrastatud kujul säilimisele ja taaskasutamisele, samuti Eesti lülitumisele rahvusvahelisse sotsiaalteaduslikku andmevahetusse.

II. Tegevussuunad

6. ESTA tegevussuundadeks on :

* Eestis läbiviidud sotsiaaluuringuid kajastavate materjalide, nii andmekogumisvormide, kogutud andmestike (elektrooniliste andmefailide) kui nende põhjal koostatud publikatsioonide ja käsikirjaliste materjalide koondamine, korrastamine, dokumenteerimine, säilitamine ja taaskasutatavaks muutmine;

* kontaktide ja koostöö arendamine erinevate akadeemiliste ja mitte-akadeemiliste institutsioonide vahel Eestis, kes koguvad ja valdavad sotsiaalteaduslikku informatsiooni;

* kontaktide ja andmevahetuse korraldamine sotsiaalteaduslike andmearhiividega teistes maades,

*sotsiaalteadusliku informatsiooni kogumise, analüüsi ja korrastamise metoodikat puudutavate teadmiste ja oskuste levitamine (konsultatsioonid, koolitus).

III Organisatsioon ja juhtimine

7. ESTA-le korrastamiseks ja kasutamiseks loovutatud materjalide omandi küsimused reguleeritakse nende materjalide valdajate, kasutajate ja ülikooli vahel sõlmitavate lepingutega ja spetsiaalse kasutamiskorraga, lähtudes intellektuaalse omandi ja autorikaitse alasest seadusandlusest.

8. ESTA-t juhivad Sotsiaalteaduskonna nõukogu, ESTA nõukogu ja ESTA juhatus.

9. ESTA kooskõlastab oma tegevuse Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liiduga (EASL). Selleks informeerib ESTA regulaarselt EASL-i uurimismaterjalide laekumisest, korrastamisest ja kasutamisest ning oma muust tegevusest, samuti kooskõlastab EASL-ga materjalide hoidmise ja kasutamise põhimõtted. ESTA nõukogu moodustamisel teeb Sotsiaalteaduskond EASL-le ettepaneku suunata sinna oma esindajad.

10. Sotsiaalteaduskonna nõukogu pädevusse kuulub:

* ESTA arengukava kinnitamine;

* ESTA tegevusega seotud vaidlusalaste küsimuste lahendamine

* ESTA eelarve kinnitamine osana teaduskonna eelarvest ja selle täitmise kontroll;

* ESTA juhataja valimine Sotsiaalteaduskonna õppejõudude ja teadurite hulgast;

* ESTA nõukogu ja selles tehtavate muudatuste kinnitamine.

11. ESTA nõukogu on 9-liikmeline, sellesse kuuluvad 3-liikmeline

ESTA juhatus, 3 esindajat akadeemilistest sotsiaalteaduslikest keskustest väljaspool Tartu Ülikooli ja 3 esindajat mitte-akadeemilistest institutsioonidest, mis tegelevad sotsiaalsete uuringutega.

12. ESTA nõukogu pädevusse kuulub:

* ESTA arengukava koostamine;

* ESTA eelarve kinnitamiseks esitamine ja eelarve kasutamise põhimõtete kinnitamine;

* ESTA nõukogu esimehe valimine

* ESTA juhatuse aruannete ärakuulamine ja kinnitamine;

* Sotsiaalteadusliku informatsiooni ESTA-le üleandmise ja selle kasutamise korra kinnitamine ning selles muudatuste tegemine;

* Koostöö koordineerimine erinevate institutsioonide ja keskuste vahel, kes koguvad ja valdavad sotsiaalteaduslikku informatsiooni;

13. ESTA nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab ESTA nõukogu esimees. Nõukogu tuleb kokku ka 3 nõukogu liikme nõudmisel.

14. ESTA nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 5 liiget, sealhulgas ESTA nõukogu esimees või tema pikaajalisel äraolekul Sotsiaalteaduskonna dekaani poolt kohusetäitjaks määratud juhatuse liige. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekust osavõtvatest liikmetest.

15. ESTA juhatus on 3-liikmeline, see moodustatakse Sotsiaalteaduskonna nõukogu otsusega Tartu Ülikooli töötajate hulgast.

16. ESTA juhatuse pädevusse kuulub:

*ESTA operatiivse tegevuskava kinnitamine ja selle elluviimise jälgimine;

*ESTA eelarve koostamine ja selle realiseerimise jälgimine vastavalt ESTA nõukogu poolt kinnitatud põhimõtetele.

17. ESTA juhatus informeerib regulaarselt Eesti sotsioloogia-avalikkust ESTA-sse laekunud materjalide hoidmisest ja kasutamisest ning kontaktidest teiste maade sotsiaalteaduslike andmearhiividega.

18. ESTA juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kuus. Juhatuse koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab ESTA juhataja. ESTA juhatus tuleb kokku ka 2 juhatuse liikme nõudmisel.

19. ESTA juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2 liiget, sealhulgas ESTA juhataja. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2 liiget.

20. ESTA juhataja valitakse Sotsiaalteaduskonna nõukogu poolt teaduskonna õppejõudude ja teadurite hulgast. ESTA juhatamine on osa tema tööülesannetest ja ta saab selle eest lisatasu.

21. Vaidlusalused küsimused, mida ei ole suutnud lahendada ESTA juhatus ja ESTA nõukogu, kuuluvad lahendamisele Sotsiaalteaduskonna nõukogus, mille otsus on lõplik.

IV Finantseerimine

22. ESTA-t finantseeritakse Sotsiaalteaduskonna eelarvest kui ühte teaduskonna pikaajalist sihtprogrammi. ESTA rahalised vahendid moodustuvad ka uurimis- ja koolitusprojektidest, annetustest ja toetustest, samuti ESTA poolt osutatavatest tasulistest teenustest.

23. ESTA osutab tasulisi teenuseid vastavalt oma eesmärgile ja tegevussuundadele. Teenuste nimekiri ja hinnad ning teenuste osutamise kord kehtestatakse TÜ valitsuse poolt. Saadud tulust läheb 20% ülikooli eelarvesse, 80% ESTA-le.

24. ESTA-s talletatavate uurimismaterjalide kasutamise eest tasu võtmise võimalus ning saadud raha kasutamise kord nähakse ette iga materjali kohta sõlmitavas talletamislepingus.

V. Tegevuse lõpetamine

25. ESTA tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub Tartu Ülikooli Nõukogu otsusega. Tartu Ülikooli Nõukogu otsustab ka ESTA järelejäänud varade ja vahendite edasise kasutamise. Seejuures ei loeta ESTA-le loovutatud uurimismaterjale ESTA varade hulka kuuluvateks, nende edasise saatuse otsustab ESTA nõukogu koos talletaja või tema esindajaga igal üksikjuhul eraldi.