KASUTAMISLEPING NR. ....................

Eesti Sotsiaalteaduslikult Andmearhiivilt (ESTA) saadud andmete kasutamise kohta.

Andmefaili nimi: ______________________________________________________________

Kasutamisreziim:

Täiendavad materjalid: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Võimalik(ud) uurija(d): _________________________________________________________

Kasutaja nõustub andmefaili vastuvõtmisel ja analüüsil täitma alljärgnevaid tingimusi:

1. Jälgima intellektuaalse omandi kaitse seadust ja autorikaitse seadust, samuti akadeemilise eetika põhimõtteid. Olen teadlik sellest, et igasugused katsed respondente neid kirjeldavate muutujate kaudu identifitseerida on keelatud.

2. Ei andmeid ega dokumentatsiooni ei tohi edasi anda ega võimaldada nende kättesaamist mistahes kolmandale poolele ilma ESTA kirjaliku loata (kasutamislepinguta).

3. Kõik publikatsioonid ja aruanded, hoolimata nende publitseerimise vormist, peavad osundama andmefailile, sisaldades viiteid peamisele uurimuse läbiviijale ja andmeid valdavale arhiivile ( ESTA-le, rahvusvahelise päringu korral vastavale andmearhiivile).

4. Kasutja kohustub saatma ESTA-le ühe koopia kõigist antud andmetel põhinevatest publikatsioonidest ja aruannetest, ESTA informeeribneist andmete talletajat.

5. Eritingimused:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Kasutaja kohustub võtma endale edaspidise vastutuse neil andmetel põhinevate analüüside ja interpretatsioonide usaldusväärsuse eest.

7. Käesolev leping on sõlmitud kahes vôrdväärses eksemplaris, millest ühe saab ESTA ja teise Kasutaja ning jõustub selle sõlmimise momendist.

Koht ja kuupäev: _____________________________________________________________

Nimi: ______________________________________________________________________

Institutsioon, amet: ___________________________________________________________

Aadress: ____________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

Faks: _______________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

ESTA esindaja: _______________________________________________________________